شماره ۱۱۶۵

تاثیر باکتری گنوره‌آ برمکانیسم ضدعفونت موجود دردستگاه تولیدمثل زنان

تاثیر باکتری گنوره‌آ برمکانیسم ضدعفونت موجود دردستگاه تولیدمثل زنان

باکتری عامل بیماری گنوره‌آ (N.gonorrhoea)با قطع ارتباط میان سلول‌ها درجدار محافظ دستگاه تولیدمثل زنان، سبب آلوده‌شدن آن می‌گردد. گنوره‌آ یک بیماری شایع قابل‌انتقال از راه‌جنسی(STD) است که ناشی از آلودگی جدارداخلی محافظ بافت‌های دستگاه تناسلی‌بدن توسط باکتری‌نایسریاگنوره‌آ (Neisseria Gonorrhoeae) است. در زنان، ورودی ‌رحم به‌نام آندوسرویکس به‌عنوان اولین ناحیه عفونت‌ برایN.Gonorrhoeae شناخته‌می‌شود. با این‌حال، رویکرد استفاده‌شده توسط N.Gonorrhoeae  برای نفوذ به‌پوشش آندوسرویکس هنوز نامشخص است.

دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت 5:50
پزشکی امروز

به‌منظور بررسی این‌مکانیسم، ازآنجایی‌که نمونه‌های موش مورداستفاده برای بررسی گنوره‌آ کافی نبودند، محققان نیازمند به ایجاد جایگزینی برای این منظورگشتند. این‌گروه با استفاده از نمونه‌های بافت به‌دست‌آمده از آندوسرویکس انسانی، مدل جدیدی ایجاد نمودند.

محققان با نایسریاگنوره‌آ، بافت اندوسرویکس و نیز سلول‌های رشدکرده در آزمایشگاه را که ازهمان نوع جدار آندوسرویکس بود، آلوده نمودند. سپس از روش‌های مولکولی و تصویربرداری مختلفی برای بررسی مکانیسم پیدایش‌عفونت استفاده‌کردند.

نتایج نشان‌می‌دهد که نایسریاگنوره‌آ با مداخله در یک فرآیند محافظ معمول، به‌جداره اندوسرویکس نفوذ می‌کند. معمولاً، سلول‌های آسیب‌دیده دراین جداره می‌توانند بدون شکستن ارتباط محکم بین سلول‌ها که استحکام این جداره را حفظ می‌کند، به‌هم‌‌ریخته و دوباره شکل‌گیرند. به‌نظرمی‌رسدکه نایسریاگنوره‌آ می‌تواند این ارتباطات را شکسته و موجب تداخل سلولی، بازشدن مسیرها برای نفوذ بدون‌کاهش توانایی آن برای پیوستن و حمله به سلول‌های این جداره شود.

دانشمندان نشان‌دادند که نایسریاگنوره‌آ با افزایش فعال‌سازی و تجمع پروتئین انسانی به‌نام میوزین غیرعضلانیNon-Muscle Myosin ll)II) موجب اختلال در ارتباط‌سلولی و اختلال درحافظت سلولی می‌شود. این گروه مشاهده‌نمودند که بسته به‌ژن‌های‌خاصی که توسط نایسرگنوره‌آ دریک‌زمان مشخص بیان‌می‌شوند، می‌توان این مکانیسم‌نفوذ را افزایش‌داد و یا از آن جلوگیری‌نمود.

Ref

PLOS Pathogens ,Aug 2017

تعداد بازدید : 652

ثبت نظر

ارسال