شماره ۹۴۵

بیوپسی پروستات و مرگ ومیر

بیوپسی پروستات و مرگ ومیر

محققان انگلیسی رویدادهای ناگوار همراه بیوپسی ترانس رکتال پروستات با راهنمایی سونوگرافی را درمردان بدون علامتی ارزیابی کردند که دارای تراز افزوده‌ی‮ ‬PSA‮ ‬درغربالگری بودند‮.‬

چهارشنبه 28 فروردین 1392
دکتر جواد سنادی‌زاده - اورولوژیست

بسیاری از مردانی که درغربالگری آنتی ژن اختصاصی پروستات‮ ‬Prostate-specific   antigen‮ ‬ (باکوته نوشت‮) ‬PSA‮ ‬درسرم نتایج‮ ‬غیرطبیعی دارند،‮ ‬بیوپسی پروستات می‌شوند‮.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه نمایید.

‬ ‬بیوپسی پروستات 

طی یک زیر بررسی،‮ ‬بررسی‮ ‬PROTECT،محققان انگلیسی رویدادهای ناگوار همراه بیوپسی ترانس رکتال پروستات با راهنمایی سونوگرافی را درمردان بدون علامتی ارزیابی کردند که دارای تراز افزوده‌ی‮ ‬PSA‮ ‬درغربالگری بودند‮.‬

درفاصله ی‮ ‬1999‮ ‬تا‮ ‬2008، تعداد‮ ‬11000 ‬شرکت‌کننده‌ی ‮ ‬PROTECT‮‬ 50‮ (‬تا‮ ‬69‮ ‬سال‮) ‬که دارای تراز‮ ‬PSA‮ ‬سرم بیش از‮ ‬3‮ ‬نانوگرم درمیلی لیتر بودند،‮ ‬بیوپسی پروستات پیشنهاد شد و‮ ‬1147‮ ‬نفر ازاین رویه استفاده کردند‮.‬

ظرف‮ ‬35‮ ‬روز بعد از بیوپسی،‮ ‬44٪‮ ‬مردان دچار درد،‮‬18٪‮ ‬تب،‮ ‬60٪‮ ‬هماتوری،‮ ‬37٪‮ ‬هماتوشزی و‮ ‬93٪‮ ‬هماتوسپرمی‮  ‬شدند‮.‬
فقط‮ ‬2٪‮ ‬بیماران هیچ نشانه یی نداشتند و درتعداد اندکی نیزوخامت نشانه ها متوسط تا شدید بود (‮‬7٪‮ ‬درد، 6٪ تب،‮ ‬6٪‮ ‬هماتوری،‮ ‬3٪‮ ‬هماتوشزی و‮ ‬27٪‮ ‬هماتوسپرمی‮).‬

7‮ ‬روز بعد از بیوپسی،‮ ‬20٪‮ ‬مردان اظهار داشتند که درآینده،تکرار بیوپسی رامشکلی متـــــوسط یـــا اســـاســـی تلقی خواهند کرد‮.‬

دراین بررسی،مرگ مرتبط با بیوپسی به وقوع نپیوست،‮ ‬اما‮ ‬1٪‮ ‬شرکت کنندگان به علت سپسی بستری شدند و بیش از‬10٪‮ ‬برای مراقبت از نشانه های همراه بیوپسی مثل عفونت وخونروی‮  ‬مراجعه کردند‮.‬

با وجودی که سرطان پروستات در‮ ‬35٪‮ ‬مردان تشخیص داده شد ولی ابتلای به سرطان با به دنبال مراقبت برآمدن برای نشانه های مرتبط با بیوپسی ارتباط نداشت‮.‬

  BMJ 2012 Jan 9;344:d7894

دراین بررسی،‮ ‬تقریباً‮ ‬تمامی مردانی که بدون علامت بوده و تراز‮ ‬PSA‮ ‬سرم درآنها افزایش یافته و بیوپسی پروستات شده بودند دچار آثار ناگوار مرتبط با بیوپسی شدند‮.‬
با وجودی که تعداد اندکی از این مردان ازنظر شدت نشانه ها،‮ ‬درطبقه ی متوسط یا اساسی قرارمی گرفتند ولی تنها‮ ‬10٪‮ ‬به جستجوی مراقبت به علت داغ‮ ‬های مرتبط با بیوپسی برآمدند‮.‬

کلینیسین ها باید این داده ها را همراه یافته های بررسی آمریکایی اخیر‮ 0381 :681; 1102 larU J ‬به یاد داشته باشند زیرا در توصیه‮  ‬به مردانی که دارای ترازغربالگری‮ ‬PSA‮ ‬غیرطبیعی هستند،‮ ‬درمورد مرحله ی منطقی بعدی آن،‮ ‬یعنی بیوپسی پروستات سودمند است‮.

 

تعداد بازدید : 5939

ثبت نظر

ارسال