شماره ۱۲۳۰

تک‌دوز تافنوکین برای پیشگیری‌از عود مالاریای ویواکس

پزشکی امروز

تک‌دوز تافنوکین برای پیشگیری‌از عود مالاریای ویواکس

تجویز تافنوکین تک‌دوز موجب کاهش قابل‌توجه خطرعود عفونت پلاسمودیوم ویواکس در مقایسه با پلاسبو در بیـماران با فعالیت G6PD فنوتیپی طبیعی می‌گردد.

دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 9:56
گروه ترجمه سایت پزشکی امروز

درمان مالاریای پلاسمودیوم ویواکس به پاکسازی انگل‌های غیرجنسی نیاز دارد، اما اگر هیپنوزوئیت‌های نهفته (Dormant hypnozoites) از کبد پاکسازی شوند، درمانی به‌نام «درمان‌ریشه‌ای» کشف‌شده است که می‌تواند از عود پیشگیری‌نماید. تافنوکین (Tafenoquine) نوعی آمینوکوئینولین تک‌دوز می‌باشـد که اخیــراً بــرای درمان‌ریـشه‌ای (Radical cure) پلاسمودیوم ویواکس ثبت‌شده‌است.

روش‌ها:

این کارآزمایی چندمرکزی، دوسوکور، تصادفی و کنترل‌شده با پلاسبو در اتیوپی، پرو، برزیل، کامبوج، تایـلند و فیلیپیـن انجام‌شـد. ۵۲۲ بیــمار دچار عفونت‌ P.vivax تاییدشدۀ میکروسکوپی (مابین۱۰۰تا۱۰۰هزارانگل در‌هر میکرولیتر) و فعالیت‌‌ G6PD طبیعی (تعریف فعالیت طبیعی: حداقل ۷۰ درصد از مقدار میانه تعیین‌شده در هرمحل کارآزمایی درمیان ۳۶ داوطلب مرد سالم که از‌جهات‌دیگر در کارآزمایی شرکت نداشتند) وارد بررسی ‌شدند. تمامی بیماران دوره ۳روزه کلروکین دریافت‌نمودند (کل‌دوز۱۵۰۰‌میلی‌گرم). علاوه‌براین، بیماران برای دریافت یک‌دوز ۳۰۰میلی‌گرمی تافنوکین در روز اول ‌یا‌ دوم (۲۶۰بیمار)، دارونما (۱۳۳بیمار) یا دوز ۱۵میلی‌گرمی پریماکین یک‌بار در روز به‌مدت ۱۴روز (۱۲۹بیمار) تقسیم‌شدند. نتیجة اولیه، درصد تخمینی بررسی کاپلان ‌ـ ‌مایر بیمارانی بود که در ۶ماه عود نداشتند و تعریف آن پاکسازی P.vivax بدون‌تکرار پارازیتمی است.

نتایج:

درجمعیت هدف درمان، درصد بیماران بدون‌عود طی ۶ماه، ۶۲/۴ درصد در گروه تافنوکین (محدوده اطمینان ۹۵درصد۵۴/۹CIتا۶۹/۰۲۷/۷درصد در‌گروه دارونما (۹۵درصد‌‌CI، ۱۹/۶تا ۳۶/۶) و ۶۹/۶ درصد درگروه پریماکین (۹۵درصد۶۰/۲CIتا۷۷/۱) بود. نسبت خطر (Hazard Rat6io) برای خطـر عود بـرابر با ۰/۳(۹۵درصد۰/۲۲CIتا۰/۴۰) با تافنوکین نسبت‌به دارونما‌ (P <0.001) و ۰/۲۶ (۹۵درصد۰/۱۸CIتا۰/۳۹) با پریماکین نسبت‌به دارونما (P < 0.001) بود. تافنوکین باکاهش بدون نشانه در سطح هموگلوبین مرتبط بود که بدون‌مداخله برطرف شد.

نتیجه‌گیری‌:

تجویز تافنوکین تک‌دوز موجب کاهش قابل‌توجه خطرعود عفونت پلاسمودیوم ویواکس در مقایسه با پلاسبو در بیـماران با فعالیت G6PD فنوتیپی طبیعی می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

Ref: New England Journal, 2019

 

تعداد بازدید : 325

ثبت نظر

ارسال