شماره ۱۰۲۹

آرم پزشکی و رنگ قرمز مارها

آرم پزشکی و رنگ قرمز مارها

جمعه 9 آذر 1397 ساعت 12:8
دکترعلی یزدی نژاد

شادروان دکتر مهدی‌آذر به اعتقاد بسیاری از شاگردانش دارای معلومات گسترده‌ی تاریخی درکنار دانش ادبی و عربی بود. استاد دکتر برومند خاطره‌یی از ایشان نقل می‌کند که ذکر آن خالی از لطف نیست.

درسال 1359‌روانشاد دکتر مهدی آذر در جلسه‌یی در ساختمان نظام‌پزشکی تهران، دراهمیت مقام پزشک از حضار سوال نمود که آیا می‌دانید یا کسی می‌داند چرا آرم‌پزشکی، به رنگ قرمز است؟ هیچ یک از پزشکان حاضر پاسخ را نمی‌دانستند، از‌این‌رو خود استاد با ذکر مأخذ پاسخ را چنین بیان نمود:

در یکی‌از لشکرکشی‌های فرعون چادرهای سپاه همگی به‌رنگ سفید بود غیر‌از دوچادر (خیمه)یکی متعلق به‌خود فرعون و دیگری چادر مخصوص پزشک فرعون که به رنگ قرمز بودند. سران سپاه به این موقعیت پزشک حسد می‌و‌رزیدند.آنها نزد فرعون به بدگویی پزشک رفتند و بیان نمودند که پزشک نیز باید مانند سایر افراد جامعه باشد وتفاوتی با دیگران نداشته باشد. پس چرا باید چادر وی همرنگ چادر فرعون باشد؟

فرعون پزشک مخصوص را فراخواند و گفت چرا باید چادر شما قرمز باشد، مگر شما چه چیز بیشتر از دیگران دارید. پزشک پذیرفت و گفت قربان دستور بدهید چادر من هم به رنگ سفید شود. فرعون همان شب دستور داد رنگ چادر پزشک نیز به رنگ سفید درآید.

نیمه‌های همان شب فرعون مبتلا به قولنج کلیه شد و از شدت درد بی‌تاب، گماشتگان خود را در‌پی پزشک روانه نمود ولی چون درمیان آن همه چادر سفید رنگ خیمه‌ی پزشک مشخص نبود، گماشتگان فرعون پس‌از چند ساعت دست‌خالی بازگشتند و فرعون تا بامداد درد کشید، صبحگاه گفت من به مجازات تصمیم نادرست خود رسیدم و رنگ چادر پزشک باید با سایر چادرها فرق داشته باشد و از آن تاریخ مسایل مربوط به پزشکان با رنگ‌قرمز مشخص شد.

برگزیده از کتاب « پزشکان برمسند وزارت»  دکتر علی‌یزدی‌نژاد صفحه 168

 

تعداد بازدید : 4071

ثبت نظر

ارسال