شماره ۱۱۸۲

خودآزمایی: تشخیص شما چیست؟ ۱۱۸۲

پزشکی امروز

خودآزمایی: تشخیص شما چیست؟ ۱۱۸۲

لوسمی گرانولوسیتیک مزمن؛ خون‌محیطی دلالت‌بر افزایش گلبول‌های‌سفید (سلول‌های میلوئید در مراحل مختلف دیفرانسیاسیون یعنی سلول‌های جوان تا بالغ) می‌نماید.

سه شنبه 8 مرداد 1398 ساعت 9:53
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

مرد ۶۴ساله‌ای متوجه جواب خون‌محیطی خود در زمانی‌که می‌خواست بیمه‌شود گردید. او مشکل و نشانه‌ای نداشت یعنی Asymptomatic بود. ولی در معاینه طحال بزرگی داشت و فرمول شمارش خون او عبارت بود از:

Hb: 11.3g/dl

WBC: 73400/mm3 (Blasts1%, Promyelocytes1%, Myelocyte 8%, Metamyelocyte6%, poly76%. Lymphocyte6%, Monocytes 2%)

Platelets: 430/000/mm3

NAP) Neutrophil Alkaline Phosphatase:8)

(NAP طبیعی؛۶۰تا۱۲۰می‌باشد) و تست‌های‌کبدی طبیعی بود‌.

• پرسش:

۱ـ تشخیص احتمالی شما برپایه شرح‌حال و خون‌محیطی(57a) چیست؟

۲ـ او درمان شده تا اینکه ۳سال بعد دچار شمارش گلبولی زیرگردید:

Hb:8.1g/dl
WBC:96000/mm3
Platelets:41000/mm3

چه عارضه‌ای پیش‌آمده است؟

۳ـ چه بررسی‌های دیگری لازم است؟

• پاسخ:

۱ـ لوسمی گرانولوسیتیک مزمن؛ خون‌محیطی دلالت‌بر افزایش گلبول‌های‌سفید (سلول‌های میلوئید در مراحل مختلف دیفرانسیاسیون یعنی سلول‌های جوان تا بالغ) می‌نماید. درضمن بیمار کروموزم فیلادلفیای مثبت (Translocation from 9to22) داشت. نوع دیگر لوسمی میلوئید مزمن در افرادی وجود دارد که این کروموزم در‌آنها منفی می‌باشد. این افراد عموماً به درمان پاسخ خوبی نمی‌دهند و دچار لوسمی میلومنوسیتیک و یا MDS می‌گردند.

۲ـ خون‌محیطی اکنون افزایش سلول‌های نارس (Blast) را نشان‌می‌دهد. یک آسپیراسیون مغزاستخوان این عارضه را تأیید خواهدکرد.

بررسی«Cytochemistry» و «Immuno cytochemistry» نوع سلول‌های لوسمی را مشخص خواهندنمود. لوسمی گرانولوسیتیک اغلب تبدیل به لوسمی‌میلوبلاستیک حاد‌می‌شود (57b) ولی۱۰درصد از‌این بیماران ممکن‌است به‌نوع لنفوبلاستیک (57c) تبدیل گردند. گرچه این نوع بهتر به درمان پاسخ‌می‌دهد(Lymphoblastic)، ولی به‌طورکلی هنگامی‌که CML به مرحلة بلاستیک برسـد، بیـماران عاقبت خوبـی را نخواهند داشت (Poor prog).

درمورد این بیماری در شماره‌های پیشین پزشکی‌امروز به تفصیل شرح‌داده شده‌است.

تعداد بازدید : 613

ثبت نظر

ارسال