شماره ۱۱۷۶

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۶

پزشکی امروز

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟ ۱۱۷۶

به پرسشهای زیر پاسخ دهید. . .

جمعه 14 دی 1397 ساعت 12:41
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

• پرسش:

۱ـ چه آنومالی درشکل‌«29a» وجود دارد؟ تشخیص احتمالی چیست؟

۲ـ چه آنومالی درشکل «29b» وجود دارد؟ تشخیص احتمالی چیست؟

۳ـ چه آنومالی درشکل «29c» وجود دارد؟ تشخیص چیست؟

۴ـ چه آنومالی درشکل «29d» وجود دارد؟ احتمالات چه می‌باشد؟

• پاسخ:

۱ـ خون‌محیطی نشان‌دهنده هیپوکرومی، میکروسیتوز گلبول‌های قرمز و به‌ندرت سلول هدفی (Target) است که احتمال کم‌خونی فقرآهن را مطرح‌می‌نماید.

۲ـ این بیمار دچار تلانژیکتازی‌های متعدد روی زبان می‌باشد و از تلانژیکتازی ارثی (Osler-Weber Rendu Syndrome) رنج‌می‌برد. کم‌خونی فقرآهن مزمن در‌این بیماران معمولاً به‌دلیل خونروی از دستگاه‌گوارش می‌باشد. این حالت ‌(29b) به‌صورت ‌Autosomal Dominant به‌ارث‌می‌رسد و این بیماران تا آخر‌عمر نیاز به درمان با آهن دارند.

۳ـ منظره ناخن‌هـا (29c) عبارت اسـت از Koilonychia (ناخن قاشقی‌شکل) که در کم‌خونی مزمن فقرآهن دیده‌می‌شود. سایر تغییرات پوستی و مخاطی در فقرآهن شــامل شکسته‌شدن ناخـن‌ها، Angular cheilitis و پیدایش پرده (Webs) پشت‌کریکوئید و حلق (Plummer-Vinson Syndrome) می‌باشد که ممکن‌اسـت موجب دیسفاژی گردد.

۴ـ در‌این بیمار Clubbing ناخن همـراه بـا فیـستـول Pulmonary arteriovenous در Hemorrhagic telangictasia مادرزادی وجود داشت که در عکس‌های قفسه‌سینه (29e) دیده‌می‌شود. سایر عـلل ‌Clubbing شـامـل Carcinoma of Bronchus ، Suppurative Lung Disease Cyanotic Heart, Cirrhosis Disease و بیماری‌های انـفلاماتـوآر روده ‌(IBD) می‌باشند.

 

تعداد بازدید : 334

ثبت نظر

ارسال