شماره ۹۴۵

ورزش متمرکز در سندرم حبس

MJ 2012‭ Feb 20‭;‬344‭:‬e 787

ورزش متمرکز در سندرم حبس

۶ ‮ ‬نرمش اختصاصی‮  ‬و مانورهای قدرتی برای روتیتورکاف و عضلات تثبیت کننده ی اسکاپولا،‮ ‬با استفاده از وزنه های خارجی(گروه مداخله‮) ‬یا تمرین های‮ ‬غیراختصاصی گستره ی حرکتی برای گردن و شانه،‮ ‬بدون وزنه ی خارجی(گروه شاهد)

چهارشنبه 28 فروردین 1392
گروه ترجمه سایت پزشکی امروز

سندرم حبس زیرآخرمی‭(‬SIS‭)‬‮ ‬به علت آسیبی ایجاد می شود که تاندون های روتیتورکاف،‮ ‬بورس زیرآخرمی،‮ ‬آکرومیون یا سایر ساختارهای مجاور را درگیر می کند‮. ‬برای ورزش متمرکز در سندرم حبس SIS،‮ ‬نرمش هایی تجویز می شود که گاهی تأثیر ندارد‮. ‬محققان سوئدی تعداد‮ ‬102‮ ‬بیمار ‮(۰۳ تا65ساله‮) ‬را به صورت‮ ‬غیرانتخابی بعداز تداوم‮ سندرم حبس ‬SIS‮ ‬به دنبال درمان کنسرواتیو به مدت12هفته تحت درمان با دو راهکار نرمش قرار داده‌اند:۶ ‮ ‬نرمش اختصاصی‮  ‬و مانورهای قدرتی برای روتیتورکاف و عضلات تثبیت کننده ی اسکاپولا،‮ ‬با استفاده از وزنه های خارجی(گروه مداخله‮) ‬یا تمرین های‮ ‬غیراختصاصی گستره ی حرکتی برای گردن و شانه،‮ ‬بدون وزنه ی خارجی(گروه شاهد‮). ‬برای هریک از شرکت کنندگان یک تزریق زیرآخرمی کورتیکوستروئید تجویز شد و به دنبال آن‮ ‬5تا6جلسه نرمش راهنمایی شده انجام گشت‮. ‬میان جلسه ها،‮ ‬بیماران یک یا دوبار در روز نرمش در منزل انجام می‌دادند‮.‬
در مقایسه با گروه شاهد،‮ ‬بهبودی عملکرد شانه،‮ ‬درد و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در گروه مداخله به طور قابل توجه بیشتر بود‮. ‬به همین ترتیب،‮ ‬افراد بیشتری از گروه مداخله نسبت به گروه شاهد،‮ ‬بهبودی اساسی گزارش کردند‮(‬69‮ ‬در برابر24٪‮). ‬در نهایت،‮ ‬به طور قابل توجه تعداد کمتری از گروه مداخله نسبت به گروه شاهد بعدها تحت عمل جراحی قرار گرفتند‮(‬20در برابر63٪‮).‬

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه نمایید.

 تعداد بازدید : 1504

ثبت نظر

ارسال