شماره ۱۲۳۳

روش درمان بیماری میلوم‌مولتیپل در افراد‌جوان تازه تشخیص‌داده‌شده

پزشکی امروز

روش درمان بیماری میلوم‌مولتیپل در افراد‌جوان تازه تشخیص‌داده‌شده

برجسته‌کردن بعضی‌از تغییراتی که اخیراً به‌صورت Imaging توسط(International Myeloma Working Group(IMWG مهم تلقی‌گردیده، استفاده‌از روشی ‌نوین جهت بررسی سنجش ضایعات‌ استخوان‌ها و پاسخ‌درمانی در آزمایشات بالینی می‌باشد که در تجربه بالینی به‌کار خواهد‌ رفت.

دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 13:4
دکتر داوود منادی‌زاده - هماتولوژیست

ما اکنون مقایسه Skeletal surveys با اسکنPET و Whole body MRI را می‌شناسیم.

Skeletal Whole body MRI ضایعات لی‌تیک‌استخوانی را تا زمانی‌که۷۰درصد استخوان دِکلسیفیه نشده‌باشد، نشان‌ نخواهد داد. درحالی‌که این ضایعات به‌مراتب زودتر در ‌Pet scan شناخته‌ خواهدشد و علت نشانه‌های بیماری همچون درداستخوانی و سایرعوارض را کشف‌نموده و سبب درمان به‌موقع آنها خواهدشد و درنتیجه منجر‌به پیشگیری‌از موربیدیتی و Debility بیمار می‌گردد.

PET-CT در پرونوستیک بیماری نیز ارزش‌دارد. برای‌مثال در‌افرادی‌که با این روش ارزیابی نشده‌ باشند و دارای ۳‌یا بیشتر ضایعه استخوانی ناشناخته‌باشند، عمر‌عاری‌از پیشرفت‌بیماری(PFS) کوتاه‌تر و عمر کمتر خواهند‌ داشت و از استفاده از پیوند محروم خواهندبود.

برپایه این مشاهدات در Clinical Trial، اسکنPET را در بیماران تازه تشخیص‌داده‌شده پس‌از درمان‌حمله‌ای‌(Induction) و پس‌از‌‌پیوند ‌Post Transplantation مثبت به‌کـارمی‌بـرند. PET-SCAN منفی، جزو خصوصیات به‌روز(Update) پاسخ‌درمانیIMWG شده‌است.

PET-SCAN همچنین در شناخت ضایعات Extramedullary که نوع اگرسیو با خطر زیاد در بیماران مبتلا‌به میلوم می‌باشد، مفید بوده‌است. ما اگر از‌این‌روش در آغاز و زمان تشخیص استفاده‌نکنیم، درمان مؤثری درپیش نخواهیم‌‌داشت.

بررسی بالینی و IFM200g نشان‌داده‌است که Flowcytometry وPET-SCAN در شناخت‌ می‌نیمم باقی‌مانده بیماری‌(MRD) درآتیه زندگی بیماران مفید می‌باشد. البته باید ذکرنمود که تمامی بیمارانMRD با این‌روش، منفی نخواهندبود. این بررسی نشان‌داده که بیماران ممکن‌است MRD منفی با فلوسایتومتری داشته ولی با PET-Scan مثبت باشند. این یافته نشان‌می‌دهد که بیماران مبتلا‌به میلوم خصوصیات هتروژن دارند. درضمن باید دانست که MRD فلوسایتومتری فقط بیماری را در استخوان‌لگن نشان‌می‌دهد. درحالی‌که ممکن‌است بیماری در نقاط‌دیگر مانند مهره‌ها، جمجمه و استخوان‌های بلند فعال باشد ولی آن‌را نشان‌نمی‌دهد، بنابراینPET-SCAN مهم‌تر است.

کدام برنامه‌ و پروتکل‌درمانی مناسب‌ترین روش در درمان‌حمله‌ای میلوم‌مولتیپل درمان نشده ارجح است؟

توام‌نمودن(Dexai methasone, borte zomib, Lenalidomid(RVD بهترین و مناسب‌ترین نحوه درمان برپایه بررسی‌های فاز۳ گروه‌SWOG.0111 می‌باشد که با Lenalidomide+Dex مقایسه‌شده ولی باید توجه‌‌داشت که نیاز به تایید‌FDA دارد. زیرا امکان شدت‌یافتن نارسایی کلیه را سبب‌می‌شود و لازم‌ می‌نماید تا دوز این دارو تعدیل‌گردد. در‌این موارد بیمار را می‌‌توان ابتدا با رژیم (Cyclophosphamide, Bortezomib, Dexa(CYBOD درمان‌نموده و زمانی‌که نارسایی‌کلیه رفع‌شد، درمان را تبدیل به RVD نمود که می‌توان آن‌را سرپایی نیز تجویز‌نمود. جداول ‌مندرج درمقاله، خلاصه و چکیده درمان‌های‌ مناسب و سپس پیوند مغزاستخوان را ارائه‌می‌نمایند.

Ref: American Society of Hematology 2018

تعداد بازدید : 448

ثبت نظر

ارسال