مدیر عامل شرکت شهر سالم خبر داد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۶۰۰۰ زائر

مدیر عامل شرکت شهر سالم خبر داد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۶۰۰۰ زائر

مدیر عامل شرکت شهر سالم از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیش از ۶۰۰۰ ...