ارزیابی آنتی‌بادی‌های ضد ویروس  SARS-CoV-2 در جریان خون مادر و بند ناف نوزاد

ارزیابی آنتی‌بادی‌های ضد ویروس SARS-CoV-2 در جریان خون مادر و بند ناف نوزاد

یافته‌ها نشان می‌دهد که احتمال تأمین مصونیت نوزاد در برابر SARS-CoV-2 به‌وسیلۀ دریافت آنتی‌بادی‌های مادر ...

زباله‌ای که می‌تواند ۸۰ بیماری را درمان کند

زباله‌ای که می‌تواند ۸۰ بیماری را درمان کند

مسئول مرکز خون بند ناف موسسه رویان استان بوشهر می‌گوید با انجماد خون بند ناف ...

ذخیره ۲ هزار نمونه خون در بانک خون بند ناف البرز

ذخیره ۲ هزار نمونه خون در بانک خون بند ناف البرز

رئیس جهاد دانشگاهی البرز گفت: امید است با استفاده از دانش سلول‌های بنیادی به شرایطی ...

ایران صادر کننده دانش سلول‌های بنیادی می‌شود

ایران صادر کننده دانش سلول‌های بنیادی می‌شود

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته‌های پژوهشگاه رویان گفت: در حال حاضر ۳۱ دفتر نمایندگی بانک خون ...