شماره ۱۰۳۸

فعالیت جسمی و سرطان پستان

دکتر فرخ سیف بهزاد

فعالیت جسمی و سرطان پستان

 خانم‌هایی که درطول ۴سال گذشته‌ی عمر خود کمتراز حد معمول نرمش کرده‌اند درمقایسه با خانم‌های یائسه‌یی که در ۴سال گذشته به‌طور منظم فعالیت ‌ورزشی حداقل معادل ۴‌ساعت راه‌رفتن درهفته داشته‌اند بیشتر دچار سرطان‌پستان مهاجم می‌گردند.

طبق داده‌های انتشار یافته در نشریه‌ی Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention، ارگان جامعه‌ی پژوهش سرطان آمریکا،دوازده MET ـ ساعت (معادل متابولیک کار ـ ساعت) درهفته معادل ۴‌ساعت راه‌رفتن در هفته یا دوچرخه‌سواری یا مشغول‌بودن به سایر ورزش‌ها به‌مقدار ۲ ساعت درهفته و موافق با توصیه‌های بنیاد جهانی پژوهش سرطان درمورد راه‌رفتن حداقل به‌مدت ۳۰دقیقه در روز است. به‌این‌ترتیب، نتیجه‌ی بررسی انجام شده نشان‌می‌دهد که لازم نیست سرگرم انجام فعالیت‌های شدید یا مکرر شد وحتی راه رفتن به مقدار ۳۰ دقیقه در روز نافع است.

خانم‌های یائسه‌یی که ظرف 4سال گذشته هرهفته دارای دوازده MET  ساعت فعالیت جسمی درهفته یا بیشتر بوده‌اند درمقایسه با افرادی‌که فعالیت‌کمتر داشته‌اند، احتمال بروز سرطان تهاجمی پستان ۱۰٪ کاهش می‌یابد. درخانم‌هایی که میان ۵ تا ۹ سال گذشته‌ دارای این میزان فعالیت جسمی بوده ولی در ۴ سال پیش‌از گردآوری داده‌های نهایی از فعالیت کمتری برخوردار بوده‌اند کاهش احتمال سرطان تهاجمی دیده نمی‌شود.

تصور می‌شود فعالیت جسمی سبب کاهش خطر سرطان‌پستان بعداز یائسگی شود، اما روشن نیست پس‌از شروع فعالیت منظم جسمی این ارتباط را با چه سرعتی می‌توان مشاهده کرد و پس‌از توقف ورزش منظم تا چه‌مدت این تأثیر وجود خواهد داشت.

دراین بررسی، به این سئوالات پاسخ داده شده‌است. مشخص شده است که فعالیت تفریحی جسمی، حتی با شدت کم، دارای تأثیر سریع بر احتمال سرطان‌پستان است. اما کاهش احتمال بروز  سرطان‌پستان که دراین بررسی در ارتباط با فعالیت جسمی بوده است بعد‌از قطع فعالیت تخفیف یافته است. در‌نتیجه خانم‌های یائسه‌یی که ورزش می‌کنند باید به ادامه‌ی ورزش تشویق شوند و آن عده هم که ورزش نمی‌کنند باید برای کاهش سریع احتمال سرطان‌پستان ورزش را آغازنمایند.

پژوهشگران با آنالیز داده‌های سوالات هردو سال یک‌بار ۵۹۳۰۸ خانم یائسه‌یی که دراین تحقیق آینده‌نگر اروپایی در فرانسه شرکت‌کرده‌ بودند مشخص‌کردند که بعد‌از متوسط پیگیری ۸/۵ ساله در تعداد ۲۱۵۵ خانم اولین سرطان مهاجم پستان به‌وجود آمده‌است.

 

تعداد بازدید : 1376

ثبت نظر

ارسال