شماره ۱۲۲۶

واکسیناسیون در دوران بارداری

پزشکی امروز

واکسیناسیون در دوران بارداری

در‌تمامی سنین‌ باروری، زنان برای مراقبت‌های بهداشتی به راهنمایی نیاز دارند و باید به آنها پیشنهادات به‌روز واکسن‌ها پیش‌از باردارشدن را ارائه‌داد. متاسفانه تعدادی از زنانی‌که درآمد کم دارند یا از نظر مراقبت‌های بهداشتی تحت‌پوشش بیمه نیستند، در اولین ویزیت مراقبت‌های دوران بارداری مصون نمی‌باشند.

سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 12:23
دکتر منوچهر مجد - متخصص زنان وزایمان

از جهت ترکیب‌دهنده این مراقبت، متخصص مامایی می‌تواند این ارتباط را درمورد سلامت واکسن در بارداری و مطمئن‌ساختن آنان از واکسن‌هایی که نیاز دارند دریافت نمایند. کالج جراحان زنان‌ومامایی ‌آمریکا، تمامی منابع را برای فراهم‌آورندگان مراقبت‌های‌ مامایی ارزیابی‌نموده و واکسن موردنیاز در بارداری و پس‌از زایمان را برای زنان معرفی‌می‌نماید. فهرستی درمورد واکسن‌ها جهت هر بارداری وجود دارد، همینطور واکسن‌ها برای بعضی‌از زنان در بارداری و واکسن‌هایی که منع استعمال در بارداری دارند و واکسن‌هایی که پس‌از زایمان تجویز‌می‌شوند. بررسی‌ها نشان‌داده‌است که اگر پیشنهاد دردسترس قرارگرفتن واکسن ازطرف متخصص‌مامایی یا سایر ارائه‌دهندگان سلامت ارائه گردد، شانس دریافت ۵تا۵۰برابر افزایش خواهدیافت. دراولین ویزیت، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت باید مطمئن‌شوند که زنان علیه سرخجه و آبله‌مرغان واکسینه شده‌اند. زن‌‌بارداری که در مقابل سرخک‌، اوریون‌، سرخجه(MMR) یا آبله‌مرغان مصونیت ندارد، باید پس‌از زایمان این واکسن‌ها را دریافت‌نماید حتی اگر درحال شیردادن باشد. محققان تاکید‌می‌نمایند که واکسن‌های فوق از نوع واکسن‌زنده ضعیف‌شده هستند. با وجود این خطر انتقال از مادر به‌دلیل واکسن زنده ضعیف‌شده‌ای که به اشتباه داده‌شده‌باشد بی‌نهایت‌ کم است، بنابراین تمامی واکسن‌های زنده ضعیف‌شده را در دوره بارداری نباید به‌کار برد.

واکسن انفلوآنزا: ازنخستین واکسن‌هایی که در هر بارداری باید تجویز گردد، واکسن انفلوآنزا است. نه تنها اگر تجویز نگردد موجب بستری‌شدن زن باردار در بیمارستان می‌شود، بلکه موجب افزایش خطر زایمان زودرس نیز می‌گردد. همچنین نوزاد بی‌اندازه بیمارشده و شانس مرگ‌ومیر در نوزادان بالامی‌رود و بنابراین مادر نه تنها خود را محافظت می‌کند بلکه کودک او نیز مصون می‌ماند، البته اگر به‌طورمناسب واکسینه شود. تمامی واکسن‌های‌زندة ضعیف‌شده در دوره بارداری کاربرد ندارند. زنان باید واکسن انفلوآنزا را مانند هر فرد دیگری در پاییز دریافت‌نمایند و در اولین ویزیت پس‌از زایمان باید تجویزگردد و متناسب با سن مادر، واکسن انفلوآنزای غیرفعال را با اطمینان در‌هرسه دورةبارداری می‌توان تجویزنمود.

(Tetanus toxoid,reduced diphtheria toxoid,and acellular pertussis(Tdap دومین واکسنی است که درهربارداری پیشنهاد می‌شود. این واکسن را باید درهفته‌های ۲۷تا۳۶بارداری استفاده‌نمود، ترجیحاً نزدیک به هفته‌های ۲۷تا۳۶بارداری. به‌طوری‌که انجمن متخصصان زنان‌ومامایی کانادا اخیراً منتشرنموده‌اند، سیاه‌سرفه سبب انتقال عفونت ریوی در اطفال زیر ۴ماه می‌گردد. واکسن Tdap به زنان باردار برای تقویت پاسخ‌ایمنی آنها تجویز می‌گردد و همان‌گونه که کالج جراحان زنان و مامایی آمریکا توصیف‌می‌نماید، موجب انتقال آنتی‌بادی انفعالی به نوزادان می‌گردد. انجمن زنان‌ومامایی آمریکا پیشنهاد می‌نماید زنانی‌که هرگز واکسنTdap دریافت ننموده‌اند باید بلافاصله در دوره پس‌از زایمان آن را دریافت‌نمایند. همچنین واکسیناسیون درهر بارداری بر واکسیناسیون پس‌از زایمان برای انتقال آنتی‌بادی به نوزاد ترجیح دارد.

واکسن پنوموکوک: واکسن پنوموکوک برای هر بارداری پیشنهاد‌نمی‌شود. اما توصیه می‌گردد که در دوره بارداری وپس‌از زایمان برای زنان با خطر بالا تجویزشود.

جمعیت‌های با خطر بالا شامل‌اند بر زنان با بیماری‌قلبی‌ریوی یا بیماری کم‌خونی‌داسی‌شکل به‌علاوه بیماران مبتلا به دیابت. بیماران سیگاری در خطر بالای عفونت پنوموکوک قرار‌دارند و باید در دوره بارداری واکسینه‌شوند. محققان اظهارمی‌دارندکه (23-Valant pneumococcal polysaccharide vaccine(ppsv23 برای زنان‌بارور باوضعیت خطربالا پیشنهادمی‌شود، اما (13valant pneumococcal vaccine(pcv13 در زنان با وضعیت مصونیتی درخطر مانند HIV‌ مثبت زمانی باید تجویز‌گردد که فواید آن برخطرات برتری داشته‌باشد.

Hepatitis A: همان‌گونه که درسایر نواحی دنیا وجوددارد، آمریکا نیز شیوع هپاتیتA را تجربه‌نموده است که درنتیجه آن زن باردار دچار بیماری‌های سخت می‌شود. زنان‌باردار با بیماری مزمن‌کبدی که آنها را مستعد به دریافت یا سرانجام وخیم این عفونت‌می‌نماید، باید درمقابل هپاتیتA در زمان بارداری یا در دوره پس‌از زایمان واکسینه شوند.

Meningococcal disease‌: در نواحی گوناگون کشـور ‌آمریکا شیوع مننژیت گزارش‌شده‌است و زن باردار درمعرض هرنوع از گروه‌های عفونت ‌Neisseria meningitidis در خطر ابتلای به عفونت قراردارد. واکسن درمقابل گروهB بیماری مننگوکوک ‌(Bexsero,GlasxoSmithKline) که سهم‌بزرگی در مننژیت‌اطفال وکودکان جوان دارد باید در زنان باردار به‌تعویق انداخته‌شود مگر‌اینکه زن‌باردار خطر بزرگی از‌نظر مبتلاشدن به گروه‌B بیماری مننگوکوک را داشته باشد. از جانب دیگر واکسن ۴ظرفیتی مننگوکوک درمقابل گروه‌های A,C,W,Y ممکن‌است در بارداری یا پس‌از زایمان تجویزگردد.

Hepatitis B: غیرمعمول نیست که در یک زوج‌ HBsAg شوهرمثبت باشد و زن‌منفی. بنابراین برای زنانی که می‌خواهند واکسینه شوند، محققان توصیه‌می‌نمایند زنان درمعرض‌خطر ابتلا به عفونت هپاتیتB که درخانه زندگی‌می‌کنند و شوهر آنها HBsAg مثبت‌می‌باشد یا آنهایی‌که اخیراً یا در‌جریان داروهای تزریقی هستند، اگر تمایل به محافظت درمقابل عفونت هپاتیت‌B دارند، واکسن هپاتیت‌B را دردوره بارداری یا در دوره پس‌از زایمان دریافت‌نمایند.

HPV‌: هیچ‌یک از‌این دو واکسن درمقابل‌HPV در بارداری پیشنهاد نمی‌شود و این موضوع‌که واکسن‌HPV دربارداری زیان‌آور باشد به‌اثبات نرسیده است. در بررسی‌هایی در دانمارک ۱۶۶۵زن باردار که واکسن ۴ظرفیتی HPV)‌Gardasil Merck) در دوره بارداری دریافت‌ نموده‌اند با۶۶۶۰ مورد که باردار نبوده و واکسینه شده‌اند، موردمقایسه قرارگرفتند. یافته‌های آنها نشان‌داده‌است که واکسن‌HPV خطر سقط، اختلالات‌بزرگ زمان تولد، زایمان‌زودرس یا تولد نوزاد با وزن‌کم را افزایش‌نمی‌دهد. واکسن‌HPV برای زنان زیر ۲۶سال یا در دوره پس‌از زایمان یا شیردهی تجویزمی‌گردد. آنچه که رضایت‌بخش می‌باشد، این است که یک دوز واکسن هنگامی‌که زن در بیمارستان درحال‌زایمان است تجویزگردد و دوز دیگر پس‌از زایمان. محققان پیشنهادمی‌نمایند که می‌توان دوزسوم را ۴ماه پس‌از دوز دوم تجویز‌نمود و اضافه‌می‌نماید برخلاف بالغان‌جوان که می‌توانند۲تا از ۳دوز سریال ‌HPV را دریافت‌نمایند، زنان مسن‌تر باید ۳دوز مصرف‌کنند.

واکسن‌های درحال‌پیشرفت که می‌توانند به‌میزان قابل‌توجهی عفونت را در نوزادان کاهش‌دهند، در خط تولید می‌باشند اما نمی‌توانند اهمیت بسزایی در انبارمهمات واکسن مادر/ نوزاد داشته‌باشند. یک‌نوع ازاین واکسن ‌Streptococcus agalactiae یا گروه‌B استرپتوکوک است که‌دلیل‌ عمده بیماری تهاجمی‌نوزاد درسراسر دنیا می‌باشد. از‌سال۲۰۱۴ سازمان بهداشت‌جهانی یک‌واکسن کاندید گروه‌B استرپتوکوک برای کاربرد برنامه‌های مصونیت‌مادری برای کاهش عفونت نوزادان و کودکان‌جوان در‌سراسر دنیا را ارائه نموده است. مورد دیگر کاندیـد واکنـشی است که جهت مبتلا‌نشدن به (Respiratory Syncytial Virus(RSV تولید شده‌است. این ویروس دلیل بیماری‌وخیم دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان جوان می‌باشد.پیشگیری‌از بیماری RSV درنوزادان، هدف واکسن‌RSV می‌باشد. محققان اضافه‌می‌نمایند:«ما‌واکسن‌هایی داریم که می‌توانند از عفونت‌هایی پیشگیری‌نمایند که توانمندی تحلیل‌بردن مادران وکودکان را دارند» و بنابراین ما باید روشی را به‌کاربریم که بتواند از بیماری‌زایی پیشگیری به‌عمل‌آورد.

Ref:‌

American College of Gynecology & Obstetrics

تعداد بازدید : 419

ثبت نظر

ارسال