بررسی اثرضد زخم رابپرازول و امپرازول روی زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی

بررسی اثرضد زخم رابپرازول و امپرازول روی  زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی

داروهای امپرازول و رابپرازول از دسته داروهای مهارکننده پمپ پروتون می باشند که در پزشکی برای درمان انواع زخمهای پپتیک مانند زخم معده ، زخم ناشی از  داروها ، گاستریت و  ریفلاکس مصرف می شوند.

یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 15:10
دکتر ثمره شاطری - آیناز پرهیز دکتر بابک رضوانجو فارماکولوژیست وعضو هیات علمی دانشگاه

بیماریهای گوارشی از بیماریهای شایع در انسان می باشند.همه روزه پزشکان با زخمهای گاستریک مواجه می شوند.

ایندومتاسین از داروهای ضد التهاب غیر استروییدی است که در پزشکی بعنوان ضدالتهاب و ضد دردمصرف می شود. ماننددردهای عضلانی و اسکلتی و التهاب های باف سخت و نرم مانندآرتریت و میوزیت .

مقاله های مرتبط: داروسازی

عوارض دارو:

یکی از عوارض داروهای ضد التهاب غیر استروییدی مانند ایندومتاسین زخمهای گوارشی می باشد، که بیمار را  آزار داده و مصرف دارو را محدود می کند. که بعلت مهارآنزیم سیکلوکسیژناز و مهارساخت پروستاگلندین ها است.

داروهای امپرازول و رابپرازول از دسته داروهای مهارکننده پمپ پروتون می باشند که در پزشکی برای درمان انواع زخمهای پپتیک مانند زخم معده ، زخم ناشی از  داروها ، گاستریت و  ریفلاکس مصرف می شوند.

رابپرازول نسبت به امپرازول عوارض کمتری داشته و فارماکوکینتیک بهتری دارد.

در این مطالعه اثر ضد زخم  رابپرازول و  امپرازول روی زخم معده ناشی از  ایندومتاسین در مدل حیوانی موش  صحرایی بررسی و مقایسه می شوند. و نتیجه این مطالعه می تواند  در تجویز این داروها در پزشکی و دامپزشکی موثر باشد.

ایجاد زخم معده توسط ایندومتاسین یک روش روتین و ثبت شده در مطالعات فارماکولوژی است.

این مطالعه در موش های صحرای از یک جنس نژاد و به صورت هم سن و تقریباً هم وزن با وزن10 ±200 گرم تهیه و جمعیت مورد آزمایش را به 6 گروه تقسیم بندی شد. در هر گروه  تعداد موش های صحرایی 6 عدد می باشد. تمامی گروه ها در قفس های مخصوص و جدااز هم نگه داری شدند.

در تجزیه  وتحلیل اطلاعات از  student t test استفاده شده ومعنی دار بودن و نبودن گروههای مختلف را

 بررسی می کنیم.ضمنا در مواردی که بیش از2میانگین قرار باشد با هم مقایسه شونداز روش anova استفاده خواهد شد.

  • 1-گروه کنترل(نرمال سالین)
  • 2-گروه ایندومتاسین 50میلی گرم/کیلو گرم
  • 3- گروه ایندومتاسین 50میلی گرم/کیلو گرم و امپرازول10میلی گرم                                                      
  • 4- گروه ایندومتاسین 50میلی گرم/کیلو گرم و رابپرازول 10 میلی گرم                                               
  • 5- گروه ایندومتاسین 50میلی گرم/کیلو گرم و امپرازول1میلی گرم                                            
  • 6- گروه ایندومتاسین 50میلی گرم/کیلو گرم و رابپرازول 1میلی گرم تقسیم می کنیم.

کلیه تزریقات بصورت صفاقی انجام گردید.

پس از یک هفته موش ها تحت اثر داروی اتر بیهوش شدند. لاپاروتومی انجام شد و معده ها جدا شدند. معده ها از ناحیه خم برش داده شده  و پس از شستشو بوسیله نرمال سالین زخم ها در زیر لوپ بررسی شده و بر اساس J.scor مقایسه گردید.

پس از مشاهده و بررسی ماکروسکوپیک ، از معده ها نمونه برداری شده در فرمالین فیکس شده و به آزمایشگاه پاتولوژی جهت بررسی میکروسکوپیک و هیستوپاتولوژِیک ارسال شد.

توضیحاتی مختصر در مورد روش J.score

این روش در واقع بر اساس تعداد زخم و اندازه آن ها قضاوت می کند.

در این روش معده را در زیر لوپ قرار داده و توسط خط کش تعداد زخم هایی که کوچک تر از یک

میلی لیتر، بین یک تا دو میلی متر و بزرگ تر از 3 میلی را اندازه و یادداشت می کنیم.

زخم های کوچکتر از 1 میلی متر را در عدد 1 ضرب، زخم های بین 1 تا 2 میلی متر را در عدد 2

ضرب و زخم های بزرگ تر از 1 میلی متر را در عدد 3 ضرب و حاصل هر یک را یا هم جمع می

 نمائیم .پس از ارسال نمونه ها به آزمایشگاه سپس از فیکس شدن از ان ها بلوک های پاتولوژیک

تهیه و رنگ آمیزی شده و زخم های گروهای مختلف را به صورت میکروسکوپی مورد بررسی و

مطالعه قرار دادیم .به منظور کارهای آمار و نمونه برداری از نرم افزار اکسل استفاده شده است.

گروه اول گروه نرمال سالین :

 

گروه اول گروه نرمال سالین

 

نرمال سالین

گروه دوم گروه ایندومتاسین :

گروه دوم گروه ایندومتاسین :

 

 گروه ایندومتاسین

 

 

ایندومتاسین

 

 

 

گروه سوم گروه امپرازول 1 میلی گرم + ایندو متاسین :

 

گروه سوم گروه امپرازول 1 میلی گرم + ایندو متاسین :

 

 گروه امپرازول 1 میلی گرم + ایندو متاسین

 

 ایندو متاسین

 

 

 

بزرگنمایی 100

نمای میکروسکوپی مخاط معده که در ان زخم سطحی دیده می شود

 

گروه چهارم گروه امپرازول 10 میلی گرم + ایندو متاسین :

 

گروه چهارم گروه امپرازول 10 میلی گرم + ایندو متاسین :

 

 گروه امپرازول 10 میلی گرم + ایندو متاسین

 

 امپرازول 10 میلی گرم

 

 

گروه پنجم گروه رابپرازول 1میلی گرم + ایندو متاسین :

گروه پنجم گروه رابپرازول 1میلی گرم + ایندو متاسین

 گروه رابپرازول 1میلی گرم + ایندو متاسین

 

 

 

نمای میکروسکپی مخاط معده که در ان زخم سطحی دیده میشود

 

 رابپرازول 1میلی گرم + ایندو متاسین

 

گروه ششم گروه رابپرازول 10میلی گرم+ ایندو متاسین :

گروه ششم گروه رابپرازول 10میلی گرم+ ایندو متاسین :

 

گروه رابپرازول 10میلی گرم+ ایندو متاسین

 

 

رابپرازول 10میلی گرم+ ایندو متاسین

 

 ایندو متاسین

 

 

 

 

نمای میکروسکوپی مخاط معده که کاملا سالم به نظر می رسد.

 

نتایج ماکروسکوپیک

 

نتایج ماکروسکوپیک ( j.score) و هیستوپاتولوژیک نشانگر تاثیر معنی دار و بهتر ضد زخم رابپرازول نسبت به امپرازول میباشد. که این تاثیر وابسته به دوز است و در دوز بالاتر اثر ضدزخم به صورت معنی دار بهتر است.

تعداد بازدید : 742

ثبت نظر

ارسال