شماره ۹۴۵

گزارش رادیولوژی مهم است؟

 ‮‬Radiology 2012‭ ‬Mar; 262:941

گزارش رادیولوژی مهم است؟

میزان ناهنجاری های فقرات دربزرگسالان بدون علامت در‮ ‬MRI‮ ‬بسیاربالا است‮

چهارشنبه 28 فروردین 1392
گروه ترجمه سایت پزشکی امروز

وقتی بیمار ازکمردرد یا سیاتیک شکایت دارد،‮ ‬غالباً‮ ‬پزشک با دستور انجام تصویرسازی تشدید مغناطیسی‮ ‬‭(‬MRI‭)‬‮ ‬فقرات کمری خاجی‮ (‬لومبرساکرال‮) ‬به این شکایت واکنش نشان می دهد‮. ‬اما رهنمودهای موجود به نفع انجام این کارنیست زیرا دربسیاری از افراد بدون علامت،‮ ‬ناهنجاریهای فقرات کمری خاجی دیده می شود که دراین زمینه،‮ ‬نخستین کار،‮ ‬انجام تدبیر کنسرواتیو است‮.‬از آغاز سال‮ ‬2005،‮ ‬سیستم گزارش دهی رادیولوژی دریکی از بیمارستان های آمریکا،‮ ‬یک جمله ی یادآور برای پزشکان به تمام گزارش های خود افزود مبنی براینکه میزان ناهنجاری های فقرات دربزرگسالان بدون علامت در‮ ‬MRI‮ ‬بسیاربالا است‮. ‬باوجودی که ازابتدا نیت آن بود که این جمله درتمام گزارش های‮ ‬MRI‮ ‬فقرات کمری خاجی ذکر شود،‮ ‬اما تعداد اندکی از رادیولوژیست ها به این کار رضا دادند‮. ‬برای آنکه مشخص شود آیا استفاده از این جمله درگزارش رادیولوژی سبب اختلال در توصیه های درمانی پزشکان شده است،‮ ‬پژوهشگران به صورت گذشته نگر در‮ ‬237‬بیماری که به علت کمردرد یا رادیکولوپاتی بدون عارضه‮ ‬MRI‮ ‬شده بودند موارد ارجاعات درمانی رامورد ارزیابی قراردادند‮. ‬موارد ارجاع به فیزیوتراپی،‮ ‬تزریق استروئید و مشاوره ی جراحی در71‮ ‬بیماری که درگزارش‮ ‬MRI‮ ‬آنها،‮ ‬جمله ی فوق ذکر شده بود شبیه‮ ‬166 بیماری بود که در گزارش شان این جمله اضافه نشده بود‮. ‬اما میزان تجویز نارکوتیک برای درد به طورقابل توجه درگروه اول کمتربود ‮(7 دربرابر22٪‮).‬

 

تعداد بازدید : 1737

ثبت نظر

ارسال