شماره ۱۲۲۸

مقایسه CT اسکن و PET اسکن در ارزیابی سرطان متاستاتیک سروگردن

Fox Chase Cancer Center

مقایسه CT اسکن و PET اسکن در ارزیابی سرطان متاستاتیک سروگردن

متاستازدوردست در سرطان سروگردن نادر است. لذا از آنجایی‌که ریه، شایع‌ترین محل‌متاستاز است، هدف این تحقیق ارزیابی این موضوع بوده که آیا CT اسکن قفسه سینه می‌تواند به میزان اثربخشی PET/CT برای برخی‌از بیماران باشد؟

شنبه 22 تیر 1398 ساعت 11:14
پزشکی امروز

با تحلیل‌حدود۱۵۲هزار نمونه کارسینوم سلول‌سنگ‌فرشی سروگردن، محققان در مرکز‌سرطان Fox Chase دریافتند که CT اسکن قفسه سینه، گزینه مناسبی در ارزیابی اولیه متاستاز دوردست (Distant Metastasis:DM) دربرخی‌از مراحل سرطان سروگردن می‌باشد.

محققان این فرضیه را مطرح‌نمودند که متاستازدوردست در سرطان سروگردن نادر است. لذا از آنجایی‌که ریه، شایع‌ترین محل‌متاستاز است، هدف این تحقیق ارزیابی این موضوع بوده که آیا CT اسکن قفسه سینه می‌تواند به میزان اثربخشی PET/CT برای برخی‌از بیماران باشد؟ یافته‌ها نشان‌می‌دهد درحالی‌کهPET/CT اسکن برای ارزیابی اولیه این بیماری بسیار مفید‌است[برای مثال داده‌های عملکردی متابولیکی (Metabolic Functional data) را برای کمک به ارزیابی هرتوده‌ای نشان‌می‌دهد]، ولی باتوجه به الگو و فراوانی DM درسرطان سروگردن،CT اسکن قفسه سینه ممکن‌است به‌همان اندازه برای ارزیابی DM اثربخش باشد.

محققان داده‌های پایگاه دادۀ‌ملی سرطان (NCDB) را از‌سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، با تمرکز برسرطان‌های حفره دهان، اوروفارنکس، حنجره، هیپوفارنکس و نازوفارنکس، ارزیابی‌نمودند. تحلیل آنها نشان‌داد که نازوفارنکس بیشترین‌درصد گرفتاریDM (۹/۱ درصد) را دارد و پس‌از‌آن هیپوفارنکس(۷/۳درصد). بدون ‌احتساب نازوفارنکس، ۳/۱ درصد‌ از تمامی موارد، قسمت‌های ‌مختلف DM داشتند. مرحلۀ T پیشرفته، مرحلۀ N مثبت و وضعیت N3، همگی پیش‌بینی‌کننده DM درتحلیل چندمتغیره و یک‌متغیره برای تمامی محل‌های فرعی بود ‌(P<0.05). درصورت وجود محل ‌متاستازها، ۵۳/۱ درصد‌از موارد DM حداقل ‌درگیری ریه را داشتند.

در میان سرطان‌های نازوفارنکس، تنها ۳۲/۸ درصد ازموارد DM، درگیری‌ریه را داشتند.

یافته‌ها مؤید این موضوع بود که بررسی متاستاز دوردست در‌این‌گروه از بیماران با استفاده‌ از‌ CT قفسه سینه به‌جایPET/CT اسکن، می‌تواند در زمان‌و‌هزینۀ بیماران صرفه‌جویی و آنها را از انجام‌عمل‌جراحی وسیع‌تر بی‌نیاز نماید.

دستورالعمل‌های فعلی شبکه جامع‌ملی‌سرطان (NCCN) برای درمان بیماری متاستاز دوردست(DM) سرطان سروگردن توصیه‌هایی دارد، اما بیان‌نمی‌کند که کدام بررسی‌های تصویربرداری خاص توصیه‌‌شود.

PET/CT شامل مزایای بسیار دیگری نیز می‌گردد، اما نقش آن در ارزیابی متاستاز دوردست در بیماری‌های پیشرفته سروگردن، نازوفارنکس و هیپوفارنکس که خطر متاستاز دوردست در‌آن بالا می‌باشد، اثربخش‌تر(Most effective) است.

 

تعداد بازدید : 330

ثبت نظر

ارسال