شماره ۱۱۶۲

مشکلات کودکان دچار اختلالADHD درمدرسه حتی با مصرف دارو

غزاله صلیب، کارشناس‌ارشد روانشناسی کودکان‌استثنایی

مشکلات کودکان دچار اختلالADHD درمدرسه حتی با مصرف دارو

یکشنبه 4 شهریور 1397

طی بررسی‌های صورت‌گرفته درانگلستان، کودکان تحت‌درمان اختلال‌کم‌توجهی/ بیش‌فعالی(ADHD) حتی با مصرف‌دارو نیز نتایج بهبودی آنها بسیار وخیم بوده و در مدرسه دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.

این‌کودکان نسبت به‌همسالان خود که اختلال ADHD ندارند، دوران تحصیلی به‌شدت بدی را سپری‌کرده و درصد اخراج این کودکان از مدرسه بالاتر از همسالان‌ خود بوده‌است. این‌کودکان درمعرض کسب‌نتایج تحصیلی نامطلوب و بیکاری پس‌از اتمام مدرسه هستند.

بررسی‌های‌پیشین‌که نتایج‌کودکان مبتلا به ADHD را باکودکان سالم مقایسه‌می‌کردند «نسبتاً‌کوچک» بوده و هیچ پژوهش ملی برای بررسی نتایج آموزشی به‌طورخاص وجودنداشته‌است. این اولین بررسی سراسری درکشور انگلستان، برای مقایسه نتایج‌ آموزشی‌کودکانADHD تحت‌درمان باهمسالان فاقد این‌اختلال آنها می‌باشد. محققان روی‌کودکانی تمرکزکردند که‌برای درمانADHD دارو مصرف می‌کردند، زیرا توصیه‌های فعلی بهداشت‌ملی انگلستان پیشنهاد می‌کند که دارو نباید به‌عنوان اولین درمان در کودکان‌ مبتلا به‌اختلال «خفیف تا متوسط» ADHD استفاده‌شود. بااین‌حال، آنها خاطرنشان‌کردند که‌این روند برخلاف دستورالعمل‌های تحصیلی بیماری‌های کودکان‌آمریکا(AAP) می‌باشد.

محققان‌داده‌های حاصل‌از ۸‌پایگاه ‌داده آموزشی دراسکاتلند را بررسی‌کردند؛ ۴ پایگاه ‌داده سلامت درسراسرکشور و چهارپایگاه‌داده‌آموزش درسراسرکشور، از ۷۶۶ کودک، ۲۴۴ کودک درسن‌های بین۴تا۱۹سال که از۲۰۰۹تا۲۰۱۳ درمدارس اسکاتلند حضورداشتند و ۱درصد(n=۷/۴۱۳) از آنها برای درمانADHD دارو مصرف‌ می‌کردند.

جمعیت‌بزرگی ازاین‌کودکان(۸۴/۴درصد)پسر و مادران آنها بیشتر جوان‌بودند در عین‌حال کودکان دیگری نیز داشتند و در دوران‌بارداری سیگار مصرف‌می‌کردند. این کودکان نتایج تولد ضعیف‌تری داشتند، آنها زودتر از موعد، با نمرهAPGAR (روشی‌سریع و مطمئن در ارزیابی سلامت نوزاد درلحظه‌های ابتدایی‌تولد)‌ پایین‌تر، وزن، زمان‌تولد کمتر و با ارتباط جنسی کمتر مادر در دوره بارداری به‌دنیا آمده‌بودند.

پس‌از تطبیق اثر عوامل اصلی مخدوش‌کننده زایمان و اثر عوامل اجتماعی/ اقتصادی، استفاده‌از داروهایADHD با افزایش ‌درصـد اخراج از مـدرسه (adjusted IRR 5.82, 95% CI 5.47-6.18) و خطرات بیشتــر نیازهای خاص (adjusted IRR 8.77, 95% CI 8.26-9.00) در ارتباط بود.

خصوصاً کودکان مبتلا‌به ADHD بیشتر درمعرض افزایش خطر نیاز به‌انواع لزومات‌آموزشی‌خاص ازجمله موارد زیر بودند:

• سلامت‌روانی:

(adjusted OR 52.85 (95% CI 45.73-61.08

• اجتماعی، آموزشی و رفتاری:

(adjusted OR 19.97 (95% CI 18.95-21.05

• ‌‌‌‌اختلال طیف‌اوتیسم:

(adjusted OR 13.72 (95% CI 12.61-14.92

• ‌ناتوانی‌دریادگیـری:

(adjusted OR 8.10 (95% CI 7.47-8.48

این محققان یک‌ تجزیه‌و‌تحلیل زیرگروهی از تحصیلات آکادمیک نیز انجام‌دادند. کودکانی‌که داروی ADHD مصرف‌می‌کنند درمقایسه باهمسالان خود که ‌فاقد این اختلال هستند، بیش‌از ۳‌برابر دارای تحصیلات آکادمیک ضعیف‌تر بودند (adjusted OR 3.45, 95% CI 3.08-3.86) و  احتـمال بیـکاری آنها ۴۲درصد بیــشتر ‌بـود (adjusted OR 1.42, 95% CI 1.28-1.57).

آن ‌دسته ‌افرادی‌که برایADHD دارو مصرف‌می‌کنند، احتمال ‌بیشتری برای بستری‌شدن در بیمارستان ‌دارند (adjusted HR 1.33, 95% CI 1.27-1.39). به‌گفته محققان این بررسی، رایج‌ترین ‌دلیل برای بستری‌شدن در بیمارستان، مصدومیت ‌بود که ۱۳/۶درصد‌از تمام بستری‌ها را تشکیل‌می‌داد.

Ref: JAMA Pediatrics 2017

تعداد بازدید : 572

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال