گزارش پزشکی:

عروق سر راهی

پزشکی امروز

عروق سر راهی

خانمی۳۷ساله‌ جهت انجام سونوگرافی روتین جنین درهفتة بیست‌و‌هفتم بارداری به درمانگاه‌مامایی مراجعه‌ نموده‌است.

سه شنبه 18 تیر 1398 ساعت 11:29
گروه ترجمه سایت پزشکی امروز

 سونوگرافی واژینال جفت‌خلفی و بندناف‌ولامنتوس(Velamentous cord) را نشان‌داد (یعنی به‌جای اینکه در مرکز روی جفت باشد، بندناف به غشاهای‌جنینی متصل و سطح غشا را به جفت‌وصل کرده‌بود). سونوگرافی داپلر رنگی ترانسواژینال عروق‌خونی جنین را نشان‌داد که دهانۀ داخلی گردن‌رحم(Internal Cervical os) را پوشانده بود. یافته‌ای که مطابق با عروق سرراهی(Vasa Previa) است (تصویرA؛ پیکان‌قرمز سر جنین، پیکان‌آبی عروق‌خونی و پیکان‌بنفش مجرای‌گردن‌رحم را نشان‌می‌دهد). عروق سرراهی مشکلی است که در آن عروق‌خونی جنین در ۲سانتیمتری دهانۀ‌ داخلی گردن‌رحم قرارگرفته و یا بدون محافظت از جفت یا ژلۀ وارتون از آن می‌گذرند. این عروق‌خونی‌جنینی محافظت‌نشده، درمعرض خطر بالای پارگی درطول زایمان واژینال هستند و لذا ا‌نجام سزارین پیش‌از پارگی‌پرده‌ها ضروری است. بیمار درهفتۀ سی‌وچهارم بارداری براساس برنامه‌ریزی‌پیشین سزارین‌شد. ‌برش‌‌پایینی ‌و عرضی رحم، حاکی‌از پردۀ آمنیوتیک سالمی بود که عروق‌خونی جنین از روی پرده عبورنموده و سرجنین را پوشانده‌بودند (تصویرB). معاینۀ جفت عروق،‌غشایی را نشان‌داد که جهت تشکیل بندناف با یکدیگر ادغام شده بودند و وجود بندناف‌ ولامنتوس را تأییدنمود(تصویرC). این نوزاد تاکی‌پنۀ (تندنفسی) گذرای نوزادی داشت، اما به‌خوبی بهبود یافت و مادر و نوزاد سرانجام ترخیص‌شدند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه کنید.

 سونوگرافی واژینال

Ref: Jaurnal Watch, Jan 2019

تعداد بازدید : 812

ثبت نظر

ارسال