شماره ۱۱۷۲

اسپوندیلولیستزیس تروماتیک در محور مهره

پزشکی امروز

اسپوندیلولیستزیس تروماتیک در محور مهره

مرد ۲۵ساله‌ای پس‌از تصادفی شدید میان دوخودرو با سرعت‌بالا، با دردشدیدگردنی به ‌بخش اورژانس مراجعه‌نمود.

سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 15:39
دکتر سیروس ملک‌پور، متخصص ارتوپدی

 او در دست‌وپایش قدرت‌کامل داشت، نور و تحریک با نوک‌سنجاق را حس‌می‌کرد، و هیچ اختلال اسفنکتری نداشت. رادیوگرافی‌جانبی مهره‌های‌گردنی‌(شکلA) حاکی‌از‌Disruption (نامنظمی) در دیسک بین‌مهره‌ای بین‌مهره‌هایC2 وC3، پیدایش زاویه در بخش ‌خلفی شکستگی مهره‌C2، شکستگی ‌پایه‌چپ محور مهره و شکستگی‌کوچک در قسمت قدامی و ‌پایین مهره (فلش) مشاهده شد. اسکن توموگرافیک رایانه‌ای (شکلB) تأییدکرد که پایه‌های راست‌و‌چپ مهرهC2 شکسته‌اند. اسپوندیلولیستزیس تروماتیک محورمهره(Axis) (که تحت‌عنوان شکستگی آویخته(Hangman’s fracture)، نیز شناخته‌می‌شود، یعنی شکستگی‌مهره همانند شخصی که به‌دار آویخته می‌شود) ناشی‌از افزایش فشار به‌طرف عقب برگردن (Neck Hyperextension) است. این شکستگی‌ها باتوجه به ‌درجه‌ انحراف قدامی‌خلفی، وجود نامنظمی در رباط‌ طولی‌خلفی، موقعیت خط‌شکستگی و وجود جابه‌جایی درناحیه مفصلیFacet-joint طبقه‌بندی‌می‌شوند. می‌توان شکستگی‌های ثابت با حداقل جابه‌جایی را با احتیاط و با بی‌حرکتی خارجی (External immobilization) کنترل‌کرد، اما شکستگی‌های غیرثابت (با جابه‌جایی)، همانند این مورد، نیازمند ثابت‌سازی ازطریق جراحی است. برای بیمار عمل فیوژن مهره‌هایC2 وC3 انجام‌شد و درپیگیری تا ۴ سال بعد از جراحی، او هیچ نقص‌عصبی (Neurologic Deficits) و درد نداشت.

تعداد بازدید : 891

ثبت نظر

ارسال