تفسیر آزمایش سی بی سی خون (CBC)

تفسیر آزمایش سی بی سی خون (CBC)

آزمایش شمارش کامل خون یا به اصطلاح آزمایش سی بی سی خون آزمایش خونی است ...

خانم ها بعد از غذا خوردن چای نخورند

خانم ها بعد از غذا خوردن چای نخورند

کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از شایع‌ترین بیماری‌های رایج در میان زنان است ...

کم‌خونی‌ها و روش تشخیص

کم‌خونی‌ها و روش تشخیص

بررسی‌های آزمایشگاهی در تشخیص کم‌خونی  اغلب کمک‌کننده هستند که شامل: CBC، پلاکت‌، اندکس‌های گلبول‌های قرمز ...

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟

خودآزمایی: تشخیص شماچیست؟

بیماری با مراجعه به کلینیک از خستگی‌فزاینده و کاهش انرژی از ۳ماه پیش شکایت‌نمود.