کمبود روی مسبب فشـارخون بالا

کمبود روی مسبب فشـارخون بالا

فشارخون بالا یا هیپرتانسیون، نگرانی‌عمده و روبه‌رشدی در جهان است که سلامت افراد را تهدید‌می‌کند. ...

مقایسه طب‌سوزنی و طب‌غربی

مقایسه طب‌سوزنی و طب‌غربی

درحدود ۴۵سال‌ پیش‌از‌این در سفر ریچارد‌نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا و همراهان به چین برای بررسی مسائل ...

مسایل جانبی داروهای فشارخون

مسایل جانبی داروهای فشارخون

‮ ‬مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین‮‌ ‬‭(‬ACE‭)‬‮‌‬وبلوکرهای گیرنده‌ی آنژیوتانسین‮ ‬‭(‬ARB‭)‬، مراحل متفاوتی ازسیستم رنین آنژیوتانسین را ...