تغییرات اقلیمی امکان گسترش بیماری‌های کشنده را افزایش می‌دهند

تغییرات اقلیمی امکان گسترش بیماری‌های کشنده را افزایش می‌دهند

پژوهشگران آمریکایی و انگلیسی در بررسی‌های خود دریافتند که تغییرات اقلیمی می‌توانند امکان گسترش بیماری‌های ...