شماره ۱۰۸۹

انتقال HIV درحین زایمان: به صفر می‌رسد

پزشکی امروز

انتقال HIV درحین زایمان: به صفر می‌رسد

در زنان باردار آلوده به HIV که قبل‌از بارداری درمان را شروع‌کرده‌اند و درمان نگهدارنده‌ی سرکوب ویروسی را ادامه داده‌اند، نرخ انتقال در‌حین زایمان (Prinatal Transmission) اساساً صفر است.

یکی‌از موفقیت‌های عمده‌ی پیشگیری‌از HIV عبارت است از به‌کارگیری درمان ضدرتروویروسی‌ (Antiretroviral Therapy:ART) در زنان باردار ‌آلوده به‌HIV به‌منظور ‌کاهش نرخ انتقال در‌حین زایمان. امروزه، محققان در فرانسه تأثیر آغاز ART قبل‌از بارداری روی احتمال انتقال در‌حین زایمان را به‌صورت کمّی نشان‌داده‌اند؛ وضعیت HIV در ۸۰۷۵ نوزاد از مادران آلوده به HIV در‌سال‌های 2000‌تا‌2011 در French Perinatal Cohort مورد بررسی قرارگرفت و به‌دقت ارزیابی‌شد.

همه‌ی مادران در دوران بارداری‌ART دریافت‌نموده و نوزاد را با شیر خود تغذیه نکردند.

در ۲۶۵۱ ‌نوزادی که مادرانشان قبل‌از بارداری ART را آغاز‌کردند و درمان را در دوران بارداری ادامه‌دادند و نزدیک به زمان زایمان بار ویروسی آنها کمتر‌از ۵۰ کپی در‌هر میلی‌لیتر (50Copies/mL>) بود، انتقال بیماری در‌حین زایمان رخ‌نداد.

آغاز ART با تأخیر در دوران بارداری و بار ویروسی بیشتر از ۵۰ کپی در‌هر ‌میلی‌لیتر در مادر و نزدیک به زمان زایمان از‌جمله عوامل خطرساز مستقل برای انتقال بیماری در‌حین زایمان محسوب می‌شوند. حتی وقتی بار ویروسی مادر نزدیک به زمان زایمان کمتر‌از 50 کپی در‌هر میلی‌لیتر بود، چند مورد انتقال بیماری در‌حین زایمان رخ‌داد (۱۴ انتقال بیماری در‌بین ۲۶۹۴ خانم)؛ در‌تمام این موارد مادر ART را در سه‌ماهه‌ی دوم یا سوم آغاز‌کرده بود یا درمان ART را مدتی در‌حین بارداری قطع‌کرده بود.

Ref:Clinical Infect Dise Dec.2015تعداد بازدید : 703

ثبت نظر

ارسال