شماره ۱۰۶۲

آیا رادیوتراپی برای همه بیماران سرطان‌پستان ضرورت دارد؟

پزشکی امروز

نرخ عود موضعی بیماران با خطر پایین لومینال زیرگروه مولکولی نوع‌Subtype A)A) که بدون رادیوتراپی پس‌از لامپکتومی تاموکسیفن دریافت‌کرده‌اند، تنها ۱/۳درصد در ‌۱۰‌سال است.

توانایی رادیوتراپی‌(RT) برای کاهش ریسک عود موضعی سرطان‌پستان (LR(local rocurrence پس‌از جراحی حفظ پستان، مسلم و اثبات شده‌است. اما برای بعضی زیرگروه‌ها، این فایده آنقدرکم است که از RT اجتناب می‌شود. برای مثال، گزارش‌های قبلی نشان‌می‌دهد که بیماران دارای تومور زیرگروه نوع مولکولی‌A لومینال ـ که دریافت‌کننده‌ی استروژن (ER) مثبت، دریافت‌کننده‌ی پروژسترون‌(PR) مثبت، دریافت‌کننده‌ی عامل رشد اپیدرمال انسانی‌‌2‌(HER2) منفی، نرخ تکثیر پایین و درجه‌ی تمایز هسته‌ای پایین تا متوسط تعریف می‌شوند ـ ممکن‌است چنان خطر مبنایی پایینی برای LR داشته باشند که رادیوتراپی ضرورتی نداشته باشد.

برای بررسی بیشتر این مسأله، پژوهشگران آزمایش تورنتو ـ بریتیش کلمبیا (TBC) را مجدداً تحلیل‌کردند که شامل ۷۶۹‌خانم ۵۰‌ساله و بالاتر بود که آدنوکارسینوما با گره منفی زیربغلی تهاجمی ≤‌5cm داشتند و به‌صورت تصادفی پس‌از لامپکتومی با و بدون رادیوتراپی، تاموکسیفن دریافت کردند. آنها تحلیل ایمونوهیستوشیمی ۶ بیومارکر (نشانگر زیستی) (ER، PR، HER2، سیتوکراتین ۵/۶، دریافت‌کننده‌ی عامل رشد اپیدرمال، و Ki-67) را بر ۵۰۱ نمونه‌ی تومور انجام دادند که از این تعداد ۲۶۵مورد لومینال‌A (زیرگروه مولکولی نوع‌A)، 

۱۶۵مورد لومینال‌B و 71‌مورد با خطر بالا بودند (لومینال(‌ـ)HER2‌، (‌+)HER2، شبه‌بازال، یا غیربازال سه گانه منفی).

نرخ LR ده ساله برای لومینال A ۵/۲ درصد، برای لومینال ‌B ۱۰/۵ درصد و برای تومورهای با خطر بالا ۲۱/۳‌درصد بود. اثر متقابل بین زیرگروه نوع تومور و درمان قابل‌توجه نبود. بیماران لومینال‌A با مشخصه‌های بالینی خطر پایین (سن بالای ۶۰، مرحله‌ی‌T1، درجه‌ی ۱‌یا‌۲ هیستولوژی) نرخ LR ده ساله‌ای برابر با ۱/۳درصد با تاموکسیفن تنها و ۵ درصد با تاموکسیفن به‌اضافه‌ی رادیوتراپی داشتند.

N Engl J Med 2004; 351:963

 تعداد بازدید : 680

ثبت نظر

ارسال