شماره ۱۰۵۸

هورمون درمانی یائسگی: آزمون فرضیه زمانبندی

پزشکی امروز

فرضیه‌ی زمانبندی این اصل را مطرح می‌کند که هورمون درمانی (HT) ده سال یا بیش‌از ۱۰سال پس‌از آغاز یائسگی، تأثیر کمی روی پیشرفت سختی رگ‌ها دارد یا حتی آن را تسریع می‌کند اما در زنانی‌که به‌تازگی یائسه شده‌اند سرعت سخت‌شدن رگ‌ها را کاهش می‌دهد. محققان به‌منظور اجرای آزمونی روی این فرضیه، برای مقایسه‌ی کارآزمایی مداخله‌ی اولیه با مداخله‌ی متأخر توسط استرادیول (ELITE) به 643خانم سالم (کمتر‌از ۶‌سال یا بیش‌از ۱۰‌سال از یائسگی آنها گذشته بود) که بیماری قلب‌و‌عروق (CVD) نداشتند، به‌صورت تصادفی به‌مدت ۶‌تا ۷سال دارونما یا استرادیول خوراکی تجویز کردند.

اولین و آخرین شرکت‌کننده به‌ترتیب در سال‌های 2005 ‌تا ‌2008 به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. به‌منظور ارزیابی تأثیر HT روی سخت‌شـــدن رگ‌ها در سطح زیربالیــنی، محققان ضخامت جدار اینتیما‌‌مدیای شریان کاروتید (CIMT) را کنترل‌کردند و توموگرافی کامپیوتری قلب را انجام دادند.

گزارش حاضر، ویژگی‌های پایه‌ی شرکت‌کنندگان را نشان‌می‌دهد و نشان‌می‌دهد که CIMT با عوامل اثبات شده‌ی خطر CVD همبستگی خوبی دارد.

Meno Pause 2015 Apr

 

تعداد بازدید : 766

ثبت نظر

ارسال