شماره ۱۰۳۵

مارکرهای سونوگرافی آنوپلوئیدی

دکتر کبری شجاعی - زنان

در‌حال‌حاضر ازنظر تئوری همه‌ی حاملگی‌ها در‌معرض خطر آناپلوئیدی می‌باشند. بیشتر آنومالی‌های کروموزومی همراه با آنومالی‌های ساختمانی جنین و مارکرهای آناپلوئیدی می‌باشند.

هرچند بهترین زمان برای اسکرین آنوپلوئیدی در سه ماه‌ی اول حاملگی می‌باشد. غربالگری کم خطر در سه ماهه‌ی اول نیاز به انجام آنومالی اسکن در سه ماهه‌ی دوم را برطرف نمی‌کند.Soft marker به معنی مارکرهای سونوگرافی مرتبط با آنوپلوئیدی می‌باشد که ممکن‌است در جنین‌های نرمال نیز دیده شود و یا بعداز تولد برطرف شوند. بعضی از مارکرهای آنوپلوئیدی عبارتنداز: آنومالی‌های ساختمانی، استخوان‌های بلند و کوتاه، پیلکتازی، افزایش ضخامت چین گردنی، ونتریکولومگالی، روده‌ی اکوژن، کیست پلکسوس کروئید، هیپوپلازی بند‌میانی انگشت پنجم، بندناف تک‌شریانی، کانون اکوژن داخل قلب، کوتاهی یا عدم وجود استخوان بینی ARSA .

انجـام کاریــوتایــپ در‌صورت وجود یـافته‌های زیر در سونوگرافی الزامی است‌:

ـ آنومالی‌های ساختمانی

ـ افزایش ضخامت چین‌گردن

ـ هیپوپلاستیک‌بودن و یا عدم‌وجود استخوان بینی

ـ ونتریکولومگالی

 ـ ARSA

در‌مورد بقیه‌‌ی سافت مارکرها در گروه‌های low risk در‌صورت وجود دو مارکر و در گروه‌های پرخطر در‌صورت وجود یک مارکر انجام کاریوتایپ پیشنهاد می‌شود.

 

تعداد بازدید : 10568

ثبت نظر

ارسال