شماره ۱۰۲۸

استفاده از ضد‌افسردگی در ثلث اول

پزشکی امروز

استفاده از ضد‌افسردگی در ثلث اول

بررسی‌های انتشار یافته، این نگرانی را به‌بار آورده‌اند که استفاده از داروهای ضد‌افسردگی درثلث اول ممکن‌است سبب افزایش احتمال نقایص قلبی به‌ویژه انسداد مجرای خروجی ازبطن‌راست با پاروکستین و نقص جداری بطن با سرترالین شود. مصنفان از داده‌های پایه‌ی ملی برای بررسی نرخ مالفورماسیون‌های قلب ضمن تماس با داروهای ضد افسردگی درثلث اول پرداخته‌اند.

افراد تجربی 949504 خانم (۱۲ تا ۵۵ ساله) و شیرخواران زنده‌‌ی‌آنها بودند. این خانم‌ها بین 3‌ماه پیش‌از آخرین دوره‌ی قاعدگی و یک ماه پس‌از زایمان از بیمه‌ی مدیکید استفاده می‌کردند. درثلث اول، ۶۴۳۸۹ خانم (۶/۸٪) از آنتی‌دپرسان استفاده کرده بودند و بیش‌از دو ثلث این عده از مهارکننده‌های بازجذب گزینشی سروتونین استفاده کرده بودند. در 90 در10.000 شیرخوار تماس یافته با آنتی‌دپرسان در برابر۷۲ در ۱۰،۰۰۰ شیرخوار تماس نیافته، مالفورماسیون قلب تشخیص داده شد.

با آنالیز‌های کاملاً تطبیق داده‌شده، این همنوا به خانم‌های مبتلا به افسردگی و شاهددار ازنظر عوامل محدود کننده مانند اجتماعی طبقاتی، بارداری متعدد، کسالت مزمن مادر، مصرف سایر سایکوتروپیک‌ها یا  مشکوک به تراتوژن‌ و استعمال دخانیات محدود شد. درمصرف ضد افسردگی ومالفورماسیون قلب ازجمله رابطه دوز ـ پاسخ، پاروکستین وانسداد مجرای خروجی بطن راست، سرترالین و نقایص جدار بطن همراهی دیده نشد. اما همراهی کاملاً شناخته شده میان مالفورماسیون قلب و دیابت مادر، تماس با داروهای ضد صرع و بارداری متعدد همراهی وجود داشت.

N Engl J Med 2014 Jun 19

 

تعداد بازدید : 1115

ثبت نظر

ارسال