شماره ۱۰۲۲

آلرژی کمتر در دامداری‌ها

پزشکی امروز

درکودکانی که در مزارع تولیدشیر زندگی می‌کنند خطر ایجاد آلرژی یک دهم کودکان روستایی دیگر است.طبق نظر پژوهشگران دانشگاه گوتنبورگ سوئد، خانم‌های باردار از گذران وقت درمزارع بارداری برای بلوغ و رشد جنین و دستگاه ایمنی نئوناتال سود خواهند برد.
میزان بروز بیماری‌های آلرژیک در جوامع غربی به‌صورت فاحشی افزایش یافته است. یکی‌از عللی که دراین‌مورد ذکر می‌شود آن است که کودکان کمتر درمعرض میکروارگانیسم‌ها قرارمی‌گیرند و نسبت به نسل‌های گذشته به عفونت‌های کمتری مبتلا می‌شوند و به‌این‌جهت رشد و تکامل دستگاه ایمنی به تأخیر می‌افتد.
طی یک بررسی، پژوهشگران دانشگاه گوتنبورگ کودکان تا سن 3‌سالگی زیر‌نظر قراردادند تا میزان رشد و بلوغ دستگاه ایمنی در ارتباط با بیماری آلرژیک بررسی شود. تمامی این کودکان در یک منطقه‌ی روستایی زندگی می‌کردند و نیمی‌از آنها ساکن مزارع تولید شیر بودند.
نتیجه‌ی این بررسی حاکی از‌آن بود که درکودکان ساکن مزارع تولید‌شیر، احتمال ایجاد آلرژی بسیار کمتر‌از سایر کودکان بود. نتیجه‌ی این بررسی برای نخستین‌بار ثابت‌کرد که تأخیر رشد‌ونمو دستگاه ایمنی و به‌ویژه یاخته‌های B، عامل خطرساز ایجاد آلرژی‌ها است.
درکودکان دچار بیماری آلرژیک در سن 18‌و ‌36‌ ماهگی، درصد یاخته‌های‌B نارس در گردش‌خون در زمان ولادت و ضمن نخستین‌ ماه زندگی بسیار زیاد بوده است. برای روشن‌شدن رابطه‌ی میان تأخیر رشد یاخته‌‌ی‌B در دوره‌ی نئوناتال و احتمال ایجادآلرژی لازم است بررسی‌های دیگر انجام شود.
برای شناسایی عوامل اختصاصی موجود در مزارع تولید‌شیر که سبب تقویت حفاظت از کودک در‌برابر آلرژی‌ها می‌شود و به‌نظر می‌رسد سبب رشد‌و‌نمو دستگاه ایمنی در مراحل اولیه‌ی دوران جنینی می‌شود لازم است بررسی‌های بیشتری انجام گردد.

 

 

تعداد بازدید : 1353

ثبت نظر

ارسال