شماره ۱۰۱۷

غربالگری با ماموگرافی

دکترحسین محمدنژاد - رادیولوژیست

غربالگری ماموگرافی دیژیتال با تکنیک جدید شمارش فتون طبق یک بررسی که درنشریه‌ی Radiology به‌صورت آنلاین انتشار یافته دارای پیشرفت تشخیصی بالایی است.
از زمانی که ماموگرافی غربالگری به تکنولوژی دیژیتال تغییر یافته است، گستره‌ی وسیعی از رادیوگرافی کامپیوتری(CR) و سیستم رادیوگرافی مستقیم (DR) به‌منصه‌ی ظهور رسیده است. تکنیک شمارش فتون رویکرد DR امیدوارکننده‌یی است که برای کاهش رادیاسیون پراکنده‌‌شده
و صدا noise ازیک دتکتور واحد استفاده می‌کند و به کاهش دوز منتهی شده و استفاده از این روش را به ابزاری امیدبخش برای غربالگری تبدیل کرده‌است.
در غربالگری با ماموگرافی جمعیت بنیاد، تکنیک‌های کاهش دوزی که به پارامترهای پیامد کاری ندارند مناسب می‌باشند. دراین بررسی، پژوهشگران‌ آلمانی داده‌های برنامه‌ی ماموگرافی غربالگری را در یکی‌از ایالات پرجمعیت آلمان آنالیز کرده‌اند. دراین بررسی پیشرفت غربالگری سیستم اسکن شمارش فتون DR با واحدهای غربالگری سطح ایالت که ازتکنولوژی های متفاوت دیژیتال استفاده می‌کردند مقایسه شده‌است. درطول دوره‌ی بررسی (2009‌تا‌2010) تعداد13312 خانم با استفاده از سیستم شمارش فتون و 993822 نفر با سیستم CRیا DR غربالگری شدند.

سیستم اسکن شمارش فتون DR دارای نرخ تجسس سرطان 0/76 درصد برای غربالگری بعدی است که درمقایسه برای سایر واحدهای غربالگری برابر 0/59 درصد است. نرخ فراخوانی برای روش شمارش فتون5/4 و برای سایر روش‌ها برابر 3/4 بود.
بالاتر بودن تجسس بالاتر سرطان در اثر استفاده از سیستم اسکن شمارش فتون DR به‌علت جستجوی بالاتر تیترهای تهاجمی کوچک وکارسیـنوم داکتال این‌سایتو است.
باتکنیک شمارش فتــون نرخ تجسس دو برابر سایر روش‌ها بــرای کارسینوم داکتال این سایتو است.

 

 

تعداد بازدید : 1659

ثبت نظر

ارسال