شماره ۹۶۴

درمان‌آ‌‌کنه‌با IPL

دکترمحمدرضا شفیعی - پوست

قبل از شروع این مبحث، ضروری است به اختصار به ویژگی‌ها و قابلیت‌های IPL اشاره‌ی اجمالی صورت گیرد:
 همانگــونـه که از نام (Intensive Pulse Light (IPLمشهود است، IPL درگروه لیزرها قرار نگرفته بلکه در رده‌ی تشعشعات حاصله از «نور» قرار می‌گیرد ولی با‌توجه به قابلیت‌ها و تأثیراتی که درحوزه‌های زیبایی و درمان ایجاد نموده است، رتبه‌ی شاخص و برتری را در رده‌ی‌«لیزرها» به‌خود اختصاص داده است.
ویژگی‌های تشعشعات ساطع شده از «نور» تفاوت‌هایی با تشعشعات «لیزر» داشته که ازجمله اینکه IPL طیف وسیعی ازطول موج‌های مختلفی از نور را درخود جای داده است.
دامنه‌ی طول موج نور در IPL، از420 نانومتر شروع شده و تا 950 نانومتر ادامه می‌یابد.
 وجود این طیف‌های مختلف و متنوع طول موج‌ها در IPL، باعث گشته تا قابلیت‌ها و توانایی‌های زیادی درحوزه‌های مختلف زیبایی و درمان را به خود اختصاص دهد.
همچنین به لحاظ وسعت طول موج‌های فعال درIPL ، عوارض، آسیب‌های پس ازدرمان با آن بسیار ناچیز بوده وبالطبع محدودیت‌ها و مخاطرات حین کار وبعد از درمان باIPL نیز به حداقل می‌باشد.
به عبارتی دیگر برای فردی که تحت درمان با IPL قراردارد،  دو امتیاز مشخص و بارز کاملاً باید محسوس باشد:
اول اینکه، IPL، بدون درد بوده و یا حداقل درد و سوزش را فرد درحین درمان احساس نموده که آزار دهنده نمی‌باشد.
دوم آنکه، درمان با IPL، با حداقل قرمزی، التهاب و... همراه بوده وفرد نیاز به محدودیت اجتماعی و قطع کارهای روزمره و فعالیت‌های اجتماعی‌اش نخواهد داشت.
این ویژگی‌های اثر بخشی بالا و ایجاد رضایتمندی مطلوب برای بیمار را باعث گشته و برای IPL، امتیازات و برتری‌هایی را ایجاد نموده است، به طوری که درحال حاضر IPL، درجایگاه و قامت یک «پدیده‌ی نوین» درحوزه‌ی زیبایی و جوان‌سازی قرارگرفته است.
حال با این اشاره‌ی کوتاه، به درمان آکنه توسط IPL می‌پردازیم:
«پروپیونی باکتریوم آکنه» عامل به وجود آمدن آکنه یا جوش‌ پوستی بوده و علائم نامطلوبی که دراثر آکنه روی پوست صورت وبدن ایجاد می‌گردد، ناشی از فعالیت این باکتری می‌باشد.
باکتری پروپیونی آکنه، دراثر فعالیت خود ماده‌یی به نام «پورفیرین» تولید می‌نماید که درتماس با فاکتورهای آندوکرین و نیز عوامل خارجی و محیطی همچون آفتاب وآلودگی، ازخود واکنش‌هایی ایجاد می‌نماید که باعث آسیب پوست می‌گردد.
نشانه‌های نامطلوب آکنه، همچون قرمزی، ورم، ترشح و اسکار جوش و فرورفتگی‌های ناشی از آن، دراثر درمان ننمودن این باکتری‌ می‌باشد.
 «پورفیرین» به رنگ آبی به شدت حساس بوده واین طیف از نور راکاملاً به خود جذب می‌نماید.
 در IPL، طول موج 420 نانومتر، ایجاد کننده‌ی نور آبی رنگ بوده و ازاین ویژگی برای نابود نمودن «پورفیرین» و نهایتاً درمان آکنه استفاده می‌گردد.
 توسط هندپیس آبی رنگ که در IPL، طراحی شده است نوری با طول موج 420 نانومتر، به هدف یا Cible که دراین جا همان آکنه یا جوش پوستی می‌باشد تأبیده می‌شود.
 همانگونه که گفته شد، پورفیرین موجود درآکنه که توسط باکتری «پوروپیونی آکنه» به وجود آمده است، به علت حساس بودن به رنگ آبی، طول موج 420 نانومتر را که طیف رنگ آبی می‌باشد تماماً درخود جذب می‌نماید.
جذب این طول موج توسط «پورفیرین»، طبیعتاً باعث ایجاد حرارتی به شدت بالا در درون آکنه شده و این افزایش دمای شدید درمتابولیسم باکتری «پروپیونی آکنه» ایجاد اختلال،توقف فعالیت ونهایتاً باعث نابودی باکتری می‌گردد.
 برطبق اصول ذکر شده درفوق، به‌کارگیری هندپیس 420 نانومتر برای فوتوتیپ‌های مختلف پوست، باید منطبق بــرهمان اصــول یاد شده باشد:
 برای درمان آکنه نزد افراد دارای پوست روشن و چشمان آبی یا روشن (فوتوتیپ‌های 1 و 2) باید از توان، قدرت یا شاریدگی (Fluence) کمتر استفاده نمود و پیشنهاد می‌شود که از شارید‌گی 10 ژول بر سانتیمتر مربع استفاده شود.
زمان تــابــــش نــــور (Pulse Duration)  نیز پیشنهاد می‌گردد که حداقل بـــوده و از ms ۱۰ به کارگرفته شود.
درجه سرمای سیستم‌ کولینگ نیز با توجه به اینکه قدرت ایجاد حرارت در پوست به حداقل بوده، بنابراین می‌تواند 10 درجه سانتی‌گراد انتخاب گردد.
برای پوست‌های سبزه، گندمگون، آسیایی وهندی (فوتوتیــپ‌های 3 و 4) این پـــارامتـــرهـای IPL؛ تغییرات زیـر را می‌نماید:
توان؛ قدرت یا شاریدگی (Fluence) را می‌توان کمی افزایش داد وبین 10 تا 13 ژول بر سانتی‌متر مربع انتخاب کرد و زمان تابش طول موج را می‌توان با احتیاط افزایش داد.
به‌این صورت که برای فوتوتیپ‌3؛ این زمان تابــش ms ۳۰ و برای افراد دارای فوتــوتیـپ ms ۴۰  انتخاب شود.
درجه سرمایش کولینگ نیز با توجه به افزایش شاریدگی باید سردتر انتخاب شود که می‌توان برای فوتوتیپ3، درجه حرارت 8 و برای فوتوتیپ4، که امکان تحریک پوست، قرمزی یا سوختگی پوست وجود دارد، درجه حرارت 5 درجه سانتی‌گراد که سردترین دما را دارد انتخاب نمود.
درمان آکنه نزد افراد سیاهپوست (فوتوتیپ5)، باید با حساسیت و دقت بالاتری همراه باشد وشارید‌گی دستگاه باید درحداقل ومعادل 8 انتخاب شود ولی زمان تابش نور را بایـد حداکثـــر افزایـش داد و به ms 50 رساند.
 سرمایش سیستم کولینگ را برای پیشگیری از التهاب و سوزش باید بیشتر نمود و به 5 درجه سانتی‌گراد رساند.

تعداد بازدید : 2099

ثبت نظر

ارسال