شماره ۹۵۴

توصیه‌غربالگری خشونت

حدود‭ ‬ثلث‭ ‬خانم‌ها‭ ‬و‭ ‬ربع‭ ‬آقایان،خشونت‭ ‬مصاحب‭ ‬نزدیک‭ ‬(IPV)‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬گزارش‭ ‬داده‌اند‭. ‬افزون‭ ‬براین،‭ ‬اکثریت‭ ‬خانم‌هایی‭ ‬که‭ ‬درآخرین‭ ‬مورد‭ ‬تجاوز‭ ‬یا‭ ‬حمله‌ی‭ ‬جسمی‭ ‬صدمه‌دیده‌اند‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬درمان‭ ‬طبی‭ ‬برخوردار‭ ‬نبوده‌اند‭. ‬به‭ ‬سال‭ ‬2004،‭ ‬کارگروه‭ ‬خدمات‭ ‬پیشگیری‭ ‬ایالات‭ ‬متحدهUSPSTF)،‭ ‬) هیچ‭ ‬مدرک‭ ‬مستقیمی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬منتهی‭ ‬شدن‭ ‬غربالگری‭ ‬IPV‭ ‬یا‭ ‬مداخله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پیامدهای‭ ‬بهتر‭ ‬نیافته‭ ‬است‭. ‬اکنون‭ ‬براساس‭ ‬یک‭ ‬بازبینی‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬شده،‭ ‬کارگروه‭ ‬خدمات‭ ‬پیشگیری،‭ ‬توصیه‌های‭ ‬خود‭ ‬دراین‭ ‬مورد‭ ‬را‭ ‬روزآمد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬درخانم‌های‭ ‬بدون‭ ‬شناسه‭ ‬یا‭ ‬نشانه‌ی‭ ‬فراروی‭ ‬کاربرد‭ ‬دارد‭:‬

‭ ‬کلینیسین‌ها‭ ‬باید‭ ‬درخانم‌های‭ ‬سنین‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬غربالگری‭ ‬IPV‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭.‬

‭ ‬انجام‭ ‬مداخله‭ ‬ازخشونت،‭ ‬ایذا‭ ‬و‭ ‬صدمه‌ی‭ ‬جسمانی‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬پیشگیری‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جهت‌‭ ‬خانم‌هایی‭ ‬که‭ ‬درغربالگری‭ ‬مثبت‭ ‬هستند‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سرویس‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬ارجاع‭ ‬شوند‭.‬

 

Ann Intern Med 2013 Jan 22

تعداد بازدید : 2041

ثبت نظر

ارسال