شماره ۱۰۳۳

نقش ویتامینD در MS

رویا امیری‌نژاد- زینب شیروانی- بهار نقوی- محمدعلی صحرائیان، بهرام‌محمد سلطانی-مهرداد‌بهمنش

مقدمه: مولتیپل‌اسکلروزیز بیماری خود ایمنی در سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد. دلیل ایجاد مکانیسم مولکولی بیماری بسیار پیچیده  بوده  و هنوز شناخته نشده است. گزارش‌های متعدد، بیانگر افزایش مارکرهای اکسیداتیو در مغز و خون بیماران است. رادیکال‌های آزاد و نقص میتوکندری‌ها و تغییر بیان ژن‌های درگیر در ترمیم DNA می‌تواند در کاهش توانایی سیستم ترمیم و پیشرفت بیماری موثر باشد. رابطه‌ی معکوس بین قرارگرفتن در‌معرض نور خورشید و بروز بیماری MS و کشف VDR در سلولهای سیستم ایمنی نظیرسلولهای عرضه کننده آنتی‌ژن، ماکروفاژها و سلولهای‌T فعال، این ایده را که ممکن است ویتامینD در بیماریهای خود ایمنی نقش داشته باشد قوت بخشیده است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات بیان ژن ترمیم  MTH1 در بیماران MS قبل و بعداز تیمار با ویتامین‌D  می‌باشد.

روش تحقیق: 3‌میلی‌لیتر خون کامل، از20 بیمار‌MS که دارای کمبود ویتامین‌D بودند گرفته و سپس تمام mRNA موجود در این نمونه‌ها را جدا کردیم. بعد‌از دوماه تراپی توسط ویتامینD نیز این عمل تکرار گردید. پس‌از سنتز cDNA از روی mRNA، میزان بیان ژن MTH1 را با استفاده از تکنیک  qReal time PCR سنجیده و اختلاف میانگین‌ها را از لحاظ آماری مورد ارزیابی قرار‌گرفت.

یافته‌ها: در‌این پژوهش مشخص گردید که میزان بیان ژنMTH1 در بیماران MS بعد‌از تیمار با ویتامین‌D افزایش یافت که البته این افزایش از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: در‌این پژوهش مشخص‌شد که بیان ژن MTH1 در خون بیماران قبل و بعداز تیمار با ویتامین‌D تغییر یافت اما این تغییر از‌نظر آماری معنادار نبود.

تعداد بازدید : 852

ثبت نظر

ارسال