شماره ۱۰۲۹

الگوهای باد، کشاورزی و کاوازاکی

پزشکی امروز

بیماری کاوازاکی (KD) واسکولیت عروق متوسط با ترجیح به شریان‌های کرونر است. حدود 25٪ کودکان مبتلا به KD که با ایمونوگلبولین داخل وریدی و آسپیرین درمان نمی‌شوند به آنوریسم‌های سرخ‌رگ تاجی مبتلا می‌گردند. اوج فصلی این بیماری در بعضی نواحی جغرافیایی حاکی از آن است که این بیماری توسط ناقلینی انتقال می‌یابد. اما، اتیولوژی آن‌ها باید روش شود.
یک گروه از پژوهشگران چند نظامه این مشاهده را‌ آغاز کردند که زمان‌بندی موارد شیوعKD درژاپن با بعضی الگوی باد که از آسیا می‌وزد منطبق است. برای شبیه سازی جریان‌های هوا و انتقال ذرات هوازاد درتمام روزها از 1977 ازمدل‌های کامپیوتری استفاده شد. دراین تاریخ بود که میزان شیوع موارد KD درژاپن بالا بود. این انگاره سازی آشکار ساخت که افزایش موارد KD دربسیاری از مناطق ژاپن تنها در روزهایی دیده می‌شود که بادها ازیک منطقه درشمال شرقی چین منشاء می‌گیرند، یعنی منطقه‌ی اصلی کشت غلات درآن کشور. مرحله‌ی بعد شامل گردآوری نمونه‌های آئروسل در ارتفاعات 2تا3 کیلومتری بالای ژاپن در روزهایی بود که فصل KD به‌شمار می‌آمد و دراین زمان جریان‌های هوا فقط ازجانب شمال‌شرق‌چین می‌وزید. درآنالیز نمونه‌های هوا گونه‌های کاندیدا به عنوان قارچ هوازاد غالب شناسایی شد.
 مصنفان نتیجه‌گیری کرده‌اند که نتایج این بررسی‌ حاکی از ارتباط یک توکسین یا آنتی‌ژن‌هوازاد با کشت غلات است که توسط باد منتقل می‌شود و به بروز واکنش‌های ایمنی وایجاد KD درکودکانی می‌انجامد که ازنظر ژنتیکی تأثیرپذیرند.

Proc,Natl Acad Sci USA 2014 May 19

 

تعداد بازدید : 1116

ثبت نظر

ارسال