شماره ۹۷۰

آیا پرهیز از مصرف کلسترول لازم است؟

دکترسیاوش وجدی - اورولوژیست

آیا پرهیز از مصرف کلسترول لازم است؟

درطی50 سال گذشته، همیشه توصیه شده‌است کسانی‌که کلسترول بالا دارند ازمصرف مواد غذایی حاوی کلسترول پرهیز کنند.

درتحقیقات چند سال اخیر مشخص شده که مصرف کلسترول تقریباً هیچ اثری در بالا بردن کلسترول خون ندارد و عارضه‌ی مصرف مواد غذایی حاوی کلسترول فقط دربیماران دیابتیک ممکن‌است موجب عارضه شود. در بررسی مقالات سایت Pubimed و نگرشی بر 188 مقاله، درمورد مصرف تخم‌مرغ وکلسترول نتایج زیر به دسـت آمـد:
در40 بیماری که هیپرلیپیدمی داشته‌اند (24 زن و 16مرد) با متوسط سن 9±59/9 سال و وزن 21±76/3 کیلوگرم و کلسترول کلی 24±244 میلی‌گرم درصد، بیماران به دو دسته تقسیم شده‌اند و به گروه اول به مدت 6 هفته روزانه سه تخم‌مرغ پخته شده و سوسیس‌پنیری به عنوان صبحانه داده شده و گروه دوم صبحانه‌ی بدون تخم‌مرغ مصرف کرده‌اند، پس از 6 هفته به مدت 4 هفته صبر شده و سپس عملکرد سلولهای آندوتلیال عروقی ومیزان کلسترول آنها بررسی و مشخص شده که مصرف تخم‌مرغ روی فونکسیون سلولهای آندوتلیال عروق و میزان کلسترول افراد تأثیری نداشته است.
دریک تحقیق دیگر اثر مصرف تخم‌مرغ روی میزان لیپوپروتئین سرم افراد نرمال بررسی شده است. دراین افراد مشخص شده است که مصرف تخم‌مرغ باعث تبدیل LDL به ملکول بزرگ و تبدیل HDL ازنوع دیگری می‌شود که اثر مفیدی دارد، بنابراین محدود کردن مصرف تخم مرغ نباید به همه‌ی بیماران تعمیم داده شود.
 دریک تحقیق که درچین انجام شده و توسط تحقیقات دیگر در اروپا وآمریکا نیز تأیید شده است، مشخص شده که مصرف تخم‌مرغ بیشتر از 2 عدد در هفته درافراد دیابتیک و مخصوصاً خانم‌های دیابتیک صلاح نبوده وباید محدود شود و ازطرفی درافراد غیردیابتیک عوارض عروقی قلب ایجاد نمی‌‌کند.
دریک تحقیق دیگر مصرف روزانه یک تخم‌مرغ و اثر آن روی عوارض عروق قلب و سکته‌ی مغزی بررسی شده است و مشخص شده که مصرف روزانه یک تخم‌مرغ درافراد دیابتیک باعث افزایش بیماریهای عروق قلب و سکته‌ی مغزی (از نوع خونروی) می‌شود و درافراد غیردیابتیک، هیچگونه اثر سویی نداشته است.
دربررسی که دانشگاه‌هاروارد روی مصرف تخم‌مرغ به مقدار یک یا بیشتر در روز انجام داده است، مشخص شده که این مصرف تخم‌مرغ تأثیر بدی روی چربی‌های خون نداشته و عارضه‌ی عروق قلب درمرد و زن، ایجاد نمی‌کند ولی دربیماران دیابتیک مصرف بیشتر ازیک تخم‌مرغ در روز ، ممکن‌است در د‌رازمدت موجب عوارض عروق قلب بشود.
دریک بررسی دیگر روی افراد بالای 25 سال، مشخص شده است که نوع زندگی بیشترین اثر روی افزایش خطر پیدایش حوادث عروق قلب را داشته و مصرف روزانه یک تخم‌مرغ، کمتر از0/1 درصد این خطر را افزایش می‌دهد.
دریک بررسی دیگر روی60 بیمار با کلسترول بالا که داروی پایین‌آورنده‌ی کلسترول مصرف می‌کرده‌اند، مشخص شده که مصرف روزانه 3 تخم‌مرغ به مدت 12 هفته، کلسترول HDL را6/8±2/4 میلی‌گرم درصد بالا برده و نسبت کلسترول LDL به HDL را 0/46±0/13 کاهش داده است و تغییر دیگری در سایر پارامترهای کلسترول مشاهده نشده است. با توجه به مسایل فوق و بررسی‌های انجام شده، مصرف تخم‌مرغ باعث افزایش کلسترول درافراد عادی نمی‌شود و این ساخته شدن درونی کلسترول است که باعث افزایش کلسترول خون می‌شود.

 

تعداد بازدید : 752

ثبت نظر

ارسال