99-240

کاربرد فن‌آوری نانو در پزشکی امروز

منبع :‌شمارۀ 1239 نشریه پزشکی امروز

کاربرد فن‌آوری نانو در پزشکی امروز

در سال 1382 ،با شناسایی فن‌آورى نانو به عنوان یک فن‌آورى دارای اولویت ملـى، سـتاد ویژه توسـعه فن‌آورى نانو به منظور پیگیری توسـعه این فن‌آورى در کشـور تشکیل شـد.

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 12:54
گروه خبری سایت پزشکی امروز

در سال 1382 ،با شناسایی فن‌آورى نانو به عنوان یک فن‌آورى دارای اولویت ملـى، سـتاد ویژه توسـعه فن‌آورى نانو به منظور پیگیری توسـعه این فن‌آورى در کشـور تشکیل شـد. دیدگاه ستاد بـرای توسـعه فن‌آورى نانـو، تدویـن چارچـوب فعالیـت بلندمدت کشـور در ایـن حـوزه بـود و در ایـن مسـیر، برنامۀ راهبردى ده سـاله فن‌آورى نانو در سـتاد تهیـه و در مـرداد مـاه 1384 بـه تصویب هیئـت دولت رسـید. این سـند بـا عنـوان "سـند راهبـرد آینـده" قـرار گرفتـن در میان 15 کشـور برتر جهان در حوزۀ فن‌آورى نانو و تلاش بـراى ارتقای مداوم این جایـگاه بـه منظـور تولید ثـروت و بهبـود کیفیت زندگـی مـردم را هدف‌گیرى کرده اسـت.

مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات ستاد در سالهای 82 تا 86 ،موجب بسط الگوی ستاد و تأسیس ستادهای فن‌آورى‌های راهبردی توسط معاونت علمی و فن‌آورى ریاست جمهوری در سال 87 شد. ستاد ویژه توسعه فن‌آورى نانو نیز در چتر حمایتهای مادی و معنوی این معاونت قرار گرفت.
بـا تکیـه بـر تجربـۀ اجـرای سـند راهبـرد آینـده طـی دو دورۀ سه سـاله، سـتاد در ویرایـش تکمیلـی جدیـدی از ایـن سـند، اقـدام بـه بهبـود برنامه‌هـا و تدویـن سـند تکمیلـی سـوم بـرای سـالهای1390 تـا 1393 کـرد. رویکـرد تجاری‌سـازی و توسـعۀ صنعتـی بر پایـۀ فن‌آورى نانو از مهمترین نقاط تمرکز سـند تکمیلی سـوم هسـتند. در این سـند، هشـت برنامه پیش‌بینی شـده و متناظـر بـا هر برنامـه، کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانه سـتاد پیگیـری می‌کند. این برنامه‌ها عبارتند از :
• ترویـج و آمـوزش عمومـی نانـو بـرای افزایـش مشـارکت ذینفعـان در توسـعه و بـه کارگیـری فن‌آ‌وری نانـو
• فراهمسـازی و تقویـت زیرسـاخت‌های الزام بـرای توسـعه همه جانبـه، بـِهنـگام، متـوازن و پایـدار نانو
• ارتقای همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی
• توسعه و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی نانو و ارتقای تحقیقات مسأله‌محور
•راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فن‌آوری‌های کلیدی
• تسـهیل و تسـریع تجاری‌سـازی از طریق فراهمسـازی خدمات توسـعه فن‌آوری مورد نیـاز فن‌آوران و شـرکت‌های دانش‌بنیان
•ارتقای صنایع با به کارگیری فن‌آوری نانو و گسترش بازار نانو
• سیاستگذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و نهادهای نانو

 

 

نشست دکتر برزو سالک با دبیر ستاد ویژۀ توسعۀ فن‌آوری نانو و مدیرکارگروه توسعۀ منابع انسانی ستاد فن‌آوری نانو

 

•دکتر سعیدسرکار
دبیر ستاد ویژۀ توسعۀ فن‌آوری نانو، رییس مرکز تحقیقات علوم و فن‌آوری بیمارستان امام خمینی

•دکتر مهدی‌رضایت
مدیرکارگروه توسعۀ منابع انسانی ستاد فن‌آوری نانو ، فارماکولوژیست

تعداد بازدید : 605

نظرات

فرزاد دوستی

1 سال و 0 ماه و 9 روز پیش

بسم الله الرحمن تلرحیم ضمن عرض سلام احتراما میخواستم بدانم آیا امکان سرمایه گذهری در بخش نانو و تولید دازو دز این خصدص برای سقف سرمایه های کوچک تا نیزت دویست ابی سیصد میلیون تومان نیباشد که بموجب آن درآمد آن و حفظ سرمایه تظمین باشد و از طرف دیگر خدمتی به ملت و کشور کرده باشیم . با تقدیم احترام فرزاد دوستی از ایلام

ثبت نظر

ارسال