شماره ۱۰۹۰

دستکش و گان و عدم محافظت در برابر MRSA و VRE

دکتر ندا امینیان - عفونی

دستکش و گان و عدم محافظت در برابر MRSA و VRE

باکتری مقاوم به متی‌سیلین [استافیلوکوکوس اورئوس (MRSA)] و مقاوم در‌برابر وانکومایسین و انتروکوکوس مقاوم به وانکومایسین (VRE) از علل اصلی عفونت مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی هستند و این باکتری‌ها شایعترین عارضه‌ی مراقبت در بیمارستان (Hospital Care) می‌باشند که حدود 5درصد از بیماران به آنها مبتلا می‌شوند.

مطابق تخمین مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها ‌(CDC)‌، ۱تَن از هر‌‌۳ فرد سالم ناقل باکتری استافیلوکوک در بینی خود بدون هیچگونه اثری از بیماری هستند و از‌ هر ۱۰۰ فرد، ۲ تَن MRSA مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها را حمل می‌کنند. در مراکز بهداشتی درمانی، عفونت‌های‌MRSA خیلی خطرناک بوده و موجب ورود باکتری‌ها به گردش‌خون از راه محل جراحی‌شده می‌شوند‌.

پوشیدن دستکش و روپوش جراحی:

CDC‌، پوشیدن دستکش و روپوش را هنگام مراقبت از بیماران آلوده به باکتری مقاوم به آنتی‌‌بیوتیک توصیه‌کرده و با‌توجه به اینکه عفونت با MRSA ،VRE و یا سایر باکتری‌های مقاوم در‌برابر آنتی‌بیوتیک نشانه‌ای ندارند، این اقدامات احتیاطی را ممکن‌است به‌کار نبندند. مشخص نیست که آیا پوشیدن دستکش و روپوش توسط افرادی‌که با بیمار تماس دارند (نه فقط برای بیماران مبتلا به عفونت)، آلوده‌شدن به باکتریهای مقاوم به آنتی‌بیوتیک را در واحد (بخش) مراقبت‌های ویژه (ICU) کاهش‌دهد.

جمع‌آوری سوآب‌ها:

سوآب‌های زیادی از تعدادی (۲۶۱۸۰تَن) بیمارICU هم در هنگام پذیرش و هم در زمان ترخیص از بخش‌های مراقبت‌ویژه جمع‌آوری شدند. کشت‌ها از سواب جمع‌آوری‌شده برای تشخیص عفونت ‌MRSA و یا VRE رشد داده شدند که از این میان در کشت ۹۲۲۴۱ سوآب جمع‌آوری شده، باکتری‌های مقاوم رشد نمودند.

در ICU‌های مداخله‌ای، همه‌ی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی برای تماس با همه‌ی بیماران که با آنها ارتباط داشتند و هنگام ورود به اتاق هر‌بیمار ملزم به پوشیدن دستکش و روپوش(Gowns) بودند و محققان دریافتند که کاهشی در هر‌دو بخش‌ICUمداخله‌ای (Intervention) و کنترل در میزان آلوده‌شدن MRSA و یا VRE درطول دوره‌ی بررسی وجود دارد، اما این تفاوت در تغییر از‌نظر آماری قابل‌ملاحظه نبود‌، اما کاهش چشمگیر آماری مرزی در MRSA وجود داشت که در‌گروه مداخله بیشتر بود.

اگرچه هماهنگی مناسب میان شستشو و بهداشت دست به‌هنگام خروج ازICU وجود داشت اما مداخله‌، مانع از کاهش میزان آلوده‌شدن‌VRE‌ و همینطور موجب کاهش آلوده‌شدن بهMRSA گردید.  البته بهداشت‌ بهتر دست‌ها هنگام خروج از بخش، جهت پیشگیری‌از عفونت MRSA از قدم‌های ابتدایی است و اقدام‌های ساده مانند استفاده از صابون ضد‌باکتری و پمادهای ضدباکتری، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

تعداد بازدید : 1319

ثبت نظر

ارسال