شماره ۱۲۰۴

احترام به جامعه‌پـزشکان ایرانی، تـوسط سیاستمداری وارستـه

دکتر علی محسنی، متخصص گوش، حلق‌وبینی

احترام به جامعه‌پـزشکان ایرانی، تـوسط سیاستمداری وارستـه

چهارشنبه 31 مرداد 1397

من ایرانی و مسلمانم و بر‌علیه هرچه که اسلام و ایرانیت را تهدید‌کند، تا زنده‌هستم مبارزه‌می‌کنم «ازگفته‌های دکتر محمد‌مصدق»

باتوجه به تغییرنام یکی از خیابان‌های قدیمی شهر تهران به‌نام «دکتر محمد‌مصدق» هفته‌نامه «‌پزشکی‌امروز» بر‌آن شد تا به‌مناسبت روز‌پزشک، به‌جهت اعتلای مقام و منزلت ایشان، نخست‌وزیر و مسبب ملی‌شدن نفت که شخصیت بارز فرهنگی، سیاسی، ملی آن رادمرد بر هیچ‌کس پوشیده‌نیست، از ایشان یادنموده و نیت‌پاک او‌را نسبت‌به مقام پزشکان متذکر‌شود و تمبری که در‌سال۱۳۵۸ توسط پست به‌چاپ رسیده و اعلامیه‌پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان کشور را که حاوی لطف نظر آن بزرگ‌مرد نسبت‌به پزشکان و احترام به آنهاست به‌نظر خوانندگان برسانیم. باشد که آحاد مردم ایران شیوه مرضیه این مرد‌بزرگ را در احترام به پزشکان مدنظر داشته باشند.

یادش‌گرامی، روانش شاد...

تعداد بازدید : 397

ثبت نظر

ارسال