شماره ۱۰۱۰

آزمون فیستول پری‌لنف

پزشکی امروز

آزمون فیستول پری‌لنف

مردی 42 ساله با سابقه‌ی تهوع و سرگیجه‌ی شدید که با کاربرد فشار در قدام مجرای شنیداری خارجی چپ تشدید شده بود مراجعه کرد. درمعاینه‌ با اتوسکوپ کلستئاتومی دیده شد که ازپارس فلاکسیدای غشای تمپان چپ شروع شده بود. وقتی تراگوس چپ فشرده می‌شد. درچشم چپ بیمار نیستاگموس افقی به‌وجود می‌آمد. ایجاد نیستاگموس در پاسخ به فشار بر مجرای گوش‌خارجی یعنی نتیجه‌ی مثبت برای آزمون فیستول پری‌لنف و حاکی‌از وجود فیستول میان گوش‌میانی پر‌از هوا و گوش‌درونی پراز مایع است. دراین مورد، وجود نیستاگموس افقی چپ ضربان‌دار حاکی‌از وجود فیستول استخوانی بود که از گوش‌میانی به مجرای نیم حلقوی کناری چپ گسترش یافته بود. در تصویرسازی توموگرافی کامپیوتری استخوان تامپورال ضایعه‌یی با تراکم بافت‌نرم و احتمالاً یک کلستئاتوم، گوش‌میانی و حفره‌ی ماستوئید را پرکرده بود. بخش استخوانی مجرای نیم‌حلقوی کناری دچار اروزیون بود (پیکان). در کاوش جراحی،  بخش غشایی مجرای نیم حلقوی کناری سالم بود و نشت پری‌لنف مشاهده نشد. با عمل‌جراحی کلستئاتوم برداشته شد و محل فیستول ترمیم شد. از زمان عمل‌جراحی تا آخرین ویزیت پیگیری در 18‌ماه بعد، بیمار دچار سرگیجه نبود.

 

تعداد بازدید : 1300

ثبت نظر

ارسال