شماره ۱۱۶۲

مشکلات کودکان دچار اختلال ADHD در مدرسه حتی با مصرف دارو

غزاله صلیب - کارشناسى ارشد روانشناسى کودکان استثنایى

مشکلات کودکان دچار اختلال ADHD در مدرسه حتی با مصرف دارو

چهارشنبه 12 مهر 1396
پزشکی امروز

طی بررسی‌های صورت‌گرفته درانگلستان، کودکان تحت‌درمان اختلال‌کم‌توجهی/ بیش‌فعالی(ADHD) حتی با مصرف‌دارو نیز نتایج بهبودی آنها بسیار وخیم بوده و در مدرسه دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.

این‌کودکان نسبت به‌همسالان خود که اختلال ADHD ندارند، دوران تحصیلی به‌شدت بدی را سپری‌کرده و درصد اخراج این کودکان از مدرسه بالاتر از همسالان‌ خود بوده‌است. این‌کودکان درمعرض کسب‌نتایج تحصیلی نامطلوب و بیکاری پس‌از اتمام مدرسه هستند.

بررسی‌های‌پیشین‌که نتایج‌کودکان مبتلا به ADHD را باکودکان سالم مقایسه‌می‌کردند «نسبتاً‌کوچک» بوده و هیچ پژوهش ملی برای بررسی نتایج آموزشی به‌طورخاص وجودنداشته‌است. این اولین بررسی سراسری درکشور انگلستان، برای مقایسه نتایج‌ آموزشی‌کودکانADHD تحت‌درمان باهمسالان فاقد این‌اختلال آنها می‌باشد. محققان روی‌کودکانی تمرکزکردند که‌برای درمانADHD دارو مصرف می‌کردند، زیرا توصیه‌های فعلی بهداشت‌ملی انگلستان پیشنهاد می‌کند که دارو نباید به‌عنوان اولین درمان در کودکان‌ مبتلا به‌اختلال «خفیف تا متوسط» ADHD استفاده‌ شود. با این‌حال، آنها خاطرنشان‌ کردند که‌این روند برخلاف دستورالعمل‌های تحصیلی بیماری‌های کودکان‌ آمریکا(AAP) می‌باشد.

محققان‌داده‌های حاصل‌از ۸‌پایگاه ‌داده آموزشی دراسکاتلند را بررسی‌کردند؛ ۴ پایگاه ‌داده سلامت درسراسرکشور و چهارپایگاه‌داده‌آموزش درسراسرکشور، از ۷۶۶ کودک، ۲۴۴ کودک درسن‌های بین۴تا۱۹سال که از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ درمدارس اسکاتلند حضورداشتند و ۱درصد(n=۷/۴۱۳) از آنها برای درمانADHD دارو مصرف‌ می‌کردند.

جمعیت‌بزرگی از این‌ کودکان (۸۴/۴درصد)پسر و مادران آنها بیشتر جوان‌بودند در عین‌حال کودکان دیگری نیز داشتند و در دوران‌بارداری سیگار مصرف‌می‌کردند. این کودکان نتایج تولد ضعیف‌تری داشتند، آنها زودتر از موعد، با نمرهAPGAR (روشی‌سریع و مطمئن در ارزیابی سلامت نوزاد درلحظه‌های ابتدایی‌تولد)‌ پایین‌تر، وزن، زمان‌تولد کمتر و با ارتباط جنسی کمتر مادر در دوره بارداری به‌دنیا آمده‌بودند.

پس‌از تطبیق اثر عوامل اصلی مخدوش‌کننده زایمان و اثر عوامل اجتماعی/ اقتصادی، استفاده‌از داروهایADHD با افزایـش ‌درصد اخراج از مدرسه (adjusted IRR 5.82, 95% CI 5.47-6.18) و خطرات بیشتر نیازهای خاص (adjusted IRR 8.77, 95% CI 8.26-9.00) در ارتباط بود.

خصوصاً کودکان مبتلا‌به ADHD بیشتر درمعرض افزایش خطر نیاز به‌انواع لزومات‌آموزشی‌خاص ازجمله موارد زیر بودند:

• سلامت‌روانی:

(adjusted OR 52.85 (95% CI 45.73-61.08

• اجتماعی، آموزشی و رفتاری:

(adjusted OR 19.97 (95% CI 18.95-21.05

• ‌‌‌‌اختلال طیف‌اوتیسم:

(adjusted OR 13.72 (95% CI 12.61-14.92

• ‌ناتوانی‌ در یادگیری:

(adjusted OR 8.10 (95% CI 7.47-8.48

این محققان یک‌ تجزیه‌و‌تحلیل زیرگروهی از تحصیلات آکادمیک نیز انجام‌دادند. کودکانی‌که داروی ADHD مصرف‌ می‌کنند درمقایسه باهمسالان خود که ‌فاقد این اختلال هستند، بیش‌از ۳‌برابر دارای تحصیلات آکادمیک ضعیف‌تر بودند (adjusted OR 3.45, 95% CI 3.08-3.86) و احتمال بیکاری آنها ۴۲درصد بیشتر ‌بود (adjusted OR 1.42, 95% CI 1.28-1.57).

آن ‌دسته ‌افرادی‌که برایADHD دارو مصرف‌می‌کنند، احتمال ‌بیشتری برای بستری‌شدن در بیمارستان ‌دارند (adjusted HR 1.33, 95% CI 1.27-1.39). به‌گفته محققان این بررسی، رایج‌ترین ‌دلیل برای بستری‌شدن در بیمارستان، مصدومیت ‌بود که ۱۳/۶درصد‌از تمام بستری‌ها را تشکیل‌می‌داد.

Ref

JAMA Pediatrics 2017

تعداد بازدید : 688

ثبت نظر

ارسال