شماره ۱۰۳۵

بررسی ژن گیرنده‌ آنژیوتانسین ۲

دکتر محمدرضا بذرافشانی- دکترحسینعلی ساسان- فرزانه جلالی- فاطمه حسینی (ژنتیک)

مقدمه: ریفلاکس وزیکویورترال (VUR) برگشت ادرار از مثانه به حالب است. این بیماری شایعترین ناهنجاری اورولوژی در کودکان است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که پلی‌مورفیسم‌های ژن گیرنده‌ی آنژیوتانسین نوع2(AGT2R) با افزایش خطر بروز ریفلاکس وزیکویورترال مرتبط هستند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم G/A rs1403543 ژن AGT2R و بیماری VUR در جمعیت کودکان کرمان انجام شد.

روش تحقیق: 80 کودک مبتلا به VUR و80 کودک سالم به‌عنوان کنترل جهت استخراج DNA مورد استفاده قرار گرفتند. وجود یا عدم وجود پلی مورفیسم A -1332G در ژن AGT2R در نمونه‌ها با روش PCR–RFLP مورد بررسی قرارگرفت.

یافتـه‌ها: فــــــراوانی آلـــل (G(P value = 0.045 در جمعیت پسران و ژنوتیپ (GG‌(P value = 0.010 در جمعیت دختران در افراد بیمار نسبت به کنترل افزایش قابل‌توجهی داشت.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌داد که ژن AGT2R می‌تواند نقش عمده‌ای در بروز بیماری VUR، حداقل در جمعیت کودکان کرمان، داشته باشد. پیشنهاد می‌گردد که جهت تکمیل این ارزیابی ارتباط VUR با این ژن در مناطق مختلف کشور مورد‌بررسی قرار‌بگیرد. مطالعات بیشتر می‌تواند در‌مورد ارتباط سایر پلی‌مورفیسم‌های این ژن با بیماری‌VUR و نیز ارتباط این ژن با سایر ناهنجاری‌های دستگاه ادراری صورت‌گیرد.

 

تعداد بازدید : 857

ثبت نظر

ارسال