شماره ۱۱۹۱

سلامت روانی نوجوانان دوجنسیتی درمعرض خطر بیشتر

غزاله صلیب، کارشناس ارشد روانشناسى کودکان استثنایى

سلامت روانی نوجوانان دوجنسیتی درمعرض خطر بیشتر

چهارشنبه 2 خرداد 1397 ساعت 15:57
پزشکی امروز

براساس پژوهشی جدید، احتمال ابتلا به افسردگی و سایر بیماری‌های مرتبط با سلامت‌روانی درگروه افراد دوجنسیتی و کودکان و نوجوانان با هویت‌جنسی ناسازگار(Gender non Conforming) درمقایسه با افرادی‌که هویت‌جنسی آنان با جنسیت تعیین‌شده در هنگام‌تولد مطابقت‌دارد بیشتر است.

در پژوهش‌های‌اخیر که سلامت روانی دوجنسیتی‌ها و افراد با هویت جنسی ناسازگار در تعداد کمی از افراد موردبررسی قرار گرفته بود، افراد نشانه‌های اختلالات سلامت روانی خود را گزارش‌دادند.

محققان در این پژوهش‌ها داده‌ها را از پرونده‌های پزشکی‌الکترونیکی ۱۳۴۷ کودک و نوجوان ۳ الی۱۷ساله دوجنسیتی یا با هویت جنسی ناسازگار جمع‌آوری نمودند.

۴۴درصد‌از آنها فرا زن(Transfeminine) (جنسیت تعیین‌شده آنها هنگام تولد مذکر بوده‌است) و ۵۶درصد فرا مرد‌(Transmasculine) (جنسیت تعیین‌شده درهنگام تولد مؤنث‌بوده است) بودند. محققان در محدوده سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ شیوع بیماری‌های سلامت‌روان مانند افسردگی، اضطراب و اختلال نقص‌توجه(ADD) را در‌میان آنها بررسی‌نمودند.

پژوهش‌ها نشان‌داد احتمال ابتلا به بیماری‌های‌روانی در فراجنس‌ها و افراد با هویت‌جنسی ناسازگار ۳تا ۱۳برابر افرادی می‌باشد که هویت جنسی‌آنان با جنسیت تعیین‌شده درهنگام تولد مطابقت دارد (همسوجنسیت). محققان اعلام‌نمودند که افسردگی و اختلال نقص‌توجه، رایج‌ترین بیماری سلامت‌روان درمیان کودکان و نوجوانان دوجنسیتی و با هویت‌جنسی ناسازگار است. درواقع احتمال اختلال نقص‌توجه در آنها درمقایسه با افراد همسوجنسیت(Cisgender)۳تا۷ برابر بیشتر و احتمال افسردگی۴تا ۷برابر بیشتر می‌باشد. حدود ۱۵درصد از فرازن‌ها و ۱۶درصد از فرامردها به‌اختلال نقص‌توجه دچار بودند درحالی‌که ۴۹درصد‌از فرا زن‌ها و ۶۲درصداز فرا ‌مردها به افسردگی مبتلا‌بودند. محققان نتوانستند علت دقیق نتایج را مشخص‌نمایند، اما معتقدند که آشفتگی‌جنسیتی(Gender Dysphoria) در آن نقش دارد. آشفتگی‌جنسیتی وضعیتی است که فرد به‌دلیل عدم تطابق جنسیت بیولوژیکی با هویت‌جنسی ظاهری دچار آشفتگی می‌شود.

به‌علاوه محققان بیان‌نمودند که دوجنسیتی‌ها و افراد با هویت جنسی ناسازگار در بسیاری ازجوامع درمعرض پیش‌داوری و تبعیض قراردارند که همین‌امر موجب ایجاد استرس و منجر به‌مشکلات سلامت‌روان می‌شود. محققان اظهارنمودند که امیدواریم این پژوهش بتواند درمورد فشار وارده بر کودکان و نوجوانان با هویت‌جنسی نامشخص که بر سلامت‌روان آنها تأثیرمی‌گذارد، آگاهی لازم را ایجادنماید. محققان معتقدند که پزشکان باید از افزایش خطر بیماری‌های روانی نوجوانان دوجنسیتی و باهویت جنسی ناسازگار آگاه باشند.«همچنین بسیار مهم‌است که آنها دانش لازم را برای حمایت اجتماعی و آموزشی بیماران جوانی که هویت‌جنسی نامشخصی دارند فراهم‌نمایند».

مهمترین‌یافتة این پژوهش، فراوانی بیماری‌های سلامت‌روان درکودکان دوجنسیتی و با هویت‌جنسی ناسازگار می‌باشد. موضوع نگران‌کننده این است که افکار خودکشی و آسیب به‌خود که میزان شیوع آنها یکسان است، در این دسته از کودکان و نوجوانان بیشتر از گروه مرجع همسو جنسیت‌ها (Matched Cisgender) می‌باشد. نسبت شیوع(PR) تقریباً برای تمامی اختلالات سلامت‌روان در مدت‌زمان کوتاه پژوهش تا تاریخ مرجع افزایش‌یافت. به‌طورکلی یافته‌ها حاکی‌از آن است که کودکان و نوجوانان فراجنس و با هویت‌جنسی ناسازگار(TGNC) که به پزشک مراجعه می‌کنند نه‌تنها به ارزیابی کامل و فوری سلامت‌روان بلکه به اقدامات آموزشی و اجتماعی فوری برای تأیید هویت‌جنسی نیز نیاز دارند.

PR: نسبت شیوع

TGNC: فرا جنس/هویت جنسی ناسازگار

 PR*: Prevalence ratio
*TGNC: Transgender/or Gender non - Conforming

تعداد بازدید : 385

ثبت نظر

ارسال