دسترسی سریع به‌خاطرات گذشته و ارزش قانونی آنها

دکتر رضا جمالیان - متخصص بیماری‌های عفونی و هیپنوتراپی

دسترسی سریع به‌خاطرات گذشته و ارزش قانونی آنها

شنبه 21 مرداد 1396
پزشکی امروز

مقدمه:

درشرایط کنونی هزاران تَن از پزشکان، دندانپزشکان، روانشناسان، ماماها، پرستارها و... باهیپنوتیزم و بسیاری از کاربردهای آن درتهران و شهرستان‌ها آشنایی کاربردی پیدا کرده‌اند که یکی از پدیده‌های بسیار جالب هیپنوتیزمی، سیر قهقهرایی در زمان یا دسترسی به‌خاطرات سال‌های گذشته است. به‌این‌معنی که افراد هیپنوتیزم‌شده در خلسه‌هیپنوتیزمی با هدایت یا تلقیـنات هـیپنوتـیزم‌کننده می‌توانند به‌سال‌های گذشته عمر برگردند و غالباً بادقت از خاطرات و وقایعی سخن می‌‌گویند که درشرایط بیداری یا هوشیاری معمولی، قسمتی یا تمام آنها را فراموش‌کرده و یا دقت‌کافی در بیان آنها را از دست‌داده بودند.

درشرایط کنونی درایران، برخی از افراد که درخانه چیزی را گم یا پنهان‌کرده و محل پنهان‌کردن را فراموش کرده‌اند و از آن بیشتر نامزدها یا زوج‌هایی که به‌عللی به‌صداقت و یا وفاداری دیگری تردید پیداکرده و یا می‌خواهند از جریانی اطلاع دقیق‌تر و جامع‌تر پیدا کنند که توسط آنها به‌صورت ناقص یا مجمل بیان‌شده، ممکن‌است به‌فکر استفاده از هیپنوتیزم بیافتند. درحدود ۱۰سال پیش‌که اولین کنگره جهانی متخصصان پزشک‌قانونی درایران برگزار‌گردید، دومقاله درارتباط با کاربردهای هیپنوتیزم در پزشکی‌قانونی مخصوصاً موضوع خاطرات توسط اینجانب و برادرزاده‌ام آقای دکتر محمد جمالیان متخصص‌پزشکی قانونی و استادیار پزشکی قانونی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک، دراین همایش ارائه شدند. زیرا هیپنوتیزم یک وسیله پزشکی است که در شاخه‌ها یا تخصص‌های مختلف پزشکی می‌تواند مورداستفاده قراربگیرد.

موضوع امکان پیدایش خاطرات مصنوعی:

در فردی با استعداد یا زمینه هیپنوتیزم‌پذیری زیاد، می‌توان به‌کمک تکنیک‌های‌متعدد و متنوعی یک خاطره یا رفتار خاصی را به‌صورت مصنوعی در ذهن یا فکر او ایجاد کرد. برای مثال بارها به روان‌شناسانی که برای یادگیری هیپنوتیزم به مطب اینجانب مراجعه کرده بودند تلقین‌کرده‌ام که به‌علت دوستی با پدر آنها، در ۱۰ یا ۱۵ سال پیش به‌خانه آنها آمده و با اشاره به یک‌گلدان سرامیکی در مطب، اظهار کرده‌بودم که به‌عنوان یادگار، پدرش این گلدان را به‌صورت امانت به‌من داده‌بود و اظهارکرده‌بود که چندسال بعد یکی‌از فرزندان خودش‌را برای گرفتن این گلدان امانتی به‌نزد من می‌فرستد. معمولاً این افراد پس از خارج‌شدن از شرایط خلسه، با اصرار می‌خواستند این گلدان را به خانه خود ببرند و یا درحدود ۲۵ یا۳۰سال پیش در جشن فارغ‌التحصیلی دانشکده‌پزشکی برادر‌زاده‌ام، به خانم دکتر جوانی که هم دوره او و دختر یکی‌از موسیقی‌دانان بزرگ ایران است تلقین‌کردم که پالتوی‌پوستی که یکی‌از میهمانان پوشیده‌، در اصل به‌او تعلق دارد و پدرش در یک سفر خارجی برای او خریده بود. این خانم پس از خارج‌شدن از شرایط خلسه و در شرایط هوشیاری و بیداری عادی با اصراری که تا حد ایجاد تشنج در مجلس ایجاد شده‌بود، پس‌از پوشیدن آن پالتو معتقدبود و می‌گفت که این پالتو مال اوست و پدرش آنرا از یک سفر برای او به‌عنوان سوغات آورده‌است.

تلقینات بعد‌از هیپنوتیزمی یاPost Hypnotic Suggestion  تلقینات یامطالبی هستند که در شرایط خلسه هیپنوتیزمی به‌فردی ارائه‌شده و او مدت‌ها پس از این جلسه و درشرایطی که به‌حالت بیداری یا هوشیاری عادی بر می‌گردد، مطابق آن مطالب با قدرت و اعتقاد زیاد به‌صحت آن، کارهایی را که به وی تلقین‌شده‌بود، انجام‌می‌دهد.
یکی‌از موارد مهم استفاده از هیپنوتیزم، می‌تواند مراقبت از خانمی باشد که پس‌از ربوده‌شدن‌، درشرایط بسیارسخت و به‌عنف به او تجاوزشده و سپس او را در بیابانی یا کنار خیابانی و درشرایط نیمه‌اغماء رها‌کرده‌اند.

از‌آنجا‌که خلسه هیپنوتیزمی نوعی از گسستگی‌ذهنی مهارشده‌است و با توجه به‌اینکه قربانیان این حوادث در شرایط تجاوز به‌یک حالت شبیه خلسه فرو می‌روند، دراین شرایط در نوار فعالیت الکتریکی مغز آنها به‌صورت زیاد و چشمگیر امواج تتا مشاهده می‌شوند که این امواج شاخص نوارمغزی کودکان است و دراین شرایط تشابه و همسویی بیشتری در دسترسی به‌خاطرات دوران کودکی و کپی‌برداری از آنها برای این فرد فراهم می‌آید.

تـحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که پس از خاطرات خطرناک، امکان فراموشی‌های وسیع یـا محدود از وقـایـع محیطی به وجـود می‌آیند. در ۳۶ تحقیق که درمورد چگونگی پیدایش و استمرار خاطرات مرتبط با تجاوز به‌عنف درآمریکا صورت‌گرفته است‌، مشخص‌شده که درتمام آنها فراموشی‌های کم و زیادی پدید می‌آیند که استفاده از هیپنوتیزم در سیرقهقرایی به‌زمان حادثه را برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر با اشکال و ابهام روبرو می‌نمایند و احتمال پیدایش خاطرات کاذب را نیز محتمل می‌سازند.

درمتن جامعه، همان ‌افرادی‌که استـعداد هیپـنوتیزم‌پذیری زیـادی دارند، درحقیقت بسیار تلقین‌پذیر نیز هستند. این افراد بسیار حرف‌شنو بوده و تعداد آنها به‌میلیون‌ها تَن در جامعه می‌رسند، اگر فردی به‌خوبی باآنان رابطه کلامی برقرارکند و حتی در تلویزیون‌ها مجریان خوش‌سیما و خوش‌حرکاتی به‌آنها این خبر را بدهند که آنان با شرکت در پروژه‌ای که پیش‌خرید خانه یا ویلاهایی با آتیه درخشان است که در شرایط‌کنونی زمین‌هایی لخت و سنگلاخ هستند و یا سپردن پول‌های خود در مؤسسه‌ای که با دادن سود زیاد به سپرده آنها، آنان را به رفاه می‌رساند، باسرعت این حرف‌ها را باور می‌کنند.

فردی‌که توسط دوستی به یک‌رستوران بسیار مجلل دعوت‌شده و همراه با یک‌پذیرایی باشکوه حرف‌های امیدبخشی نیز از دوستش شنیده، درحقیقت دریک شرایط خلسه یا تلقین‌پذیری بسیار بالایی رسیده که بسیاری از سخنانی‌را که درشرایط عادی قبول نمی‌کرده، باسهولت نسبی قبول می‌کند.

اگر فردی توسط فرد دیگری هیپنوتیزم شود، در شرایط خلسه باسهولت نسبی ممکن‌است خاطراتی در ذهن او کاشته شوند و توسط آن فرد، حتی ذهن این‌شخص به‌صورتی برنامه‌ریزی شودکه او فراموش‌کند که قبلاً توسط فردی هیپنوتیزم‌شده و تحت‌تأثیر چنین تلقیناتی قرارگرفته‌باشد. دراینجا توجه شما را به‌نکاتی ثابت‌شده به‌نقل از کتاب‌های درسی معتبر انجمن هیپنوتیزم آمریکا جلب می‌کنم.

پژوهش‌هایی که با تجربیات بالینی متعدد به‌اثبات رسیده‌اند، نشان داده‌اند که خلسه هیپنوتیزمی نقش خاصی در پدیدآوردن خاطرات معیوب یا خاطرات دروغین یا مغشوش ندارد، مگر هیپنوتیزم‌کننده این کارها را انجام دهد.

از‌سوی‌دیگر در کتاب‌های آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمده‌است:  

درجریان هیپنوتیزم، هرگز سوژه‌ها چنان تحت‌تأثیر هیپنوتیزم درمانگر قرار نمی‌گیرند که برخلاف تمایل و خواسته خود وادار به انجام کاری شوند. نویسنده براین باور است که در اغلب موارد موضوع به‌این صورت می‌باشد، ولی در هرصورت عقاید ضد و نقیضی دراین زمینه وجود دارد.

در دادگاه‌های آمریکا که موضوع شهادت‌دادن بسیار جدی و با اهمیت تلقی می‌شود، هرگز شهادت‌های فردی را که در ۶ماه گذشته به‌هر علتی هیپنوتیزم شده‌باشد، قبول نمی‌کنند.

تعداد بازدید : 562

ثبت نظر

ارسال