شماره ۹۴۵

تائی چی و پارکینسون

Engl J Med 2012 Feb 9;366:511

تائی چی و پارکینسون

‬پژوهشگران به صورت‮ ‬غیرانتخابی‮ ‬185‮‬بیمار مبتلا به‮ ‬PD‮ ‬با وخامت متفاوت را با روش تائی چی با نرمش های مقاومتی یا کششی آموزش دادند‮.

جمعه 1 مرداد 1395
پزشکی امروز

بی ثباتی وضعیتی‮ ‬postural instability‮ ‬علت مهم سقوط و اختلال عملکرد در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون‮ ‬‭(‬PD‭)‬‮ ‬است برای سنجش و ارزیابی این مطلب که آیا انجام تائی چی سبب بهبود مقادیر ثبات وضعیتی در بیماران مبتلا به‮ ‬PD‮ ‬خواهد شد،‮ ‬پژوهشگران به صورت‮ ‬غیرانتخابی‮ ‬185‮‬بیمار مبتلا به‮ ‬PD‮ ‬با وخامت متفاوت را با روش تائی چی با نرمش های مقاومتی یا کششی آموزش دادند‮. ‬این آموزش شامل جلسه های60‮ ‬دقیقه ای دوبار در هفته به مدت‮ ‬24‮  ‬هفته بود‮.‬
بعداز6‮ ‬ماه،‮ ‬کارنمود گروه تائی چی به مراتب بهتر از دو گروه دیگر از نظر پیامد اولیه یعنی آزمون های استاندارد ثبات وضعیتی بود‮. ‬در مقایسه با گروه آموزش مقاومت،‮ ‬کار نمود گروه تائی چی از نظر بسیاری از اندازه های ثانوی مشابه بود و به مراتب سقوط کمتری گزارش شده بود‮. ‬گزارش سقوط در گروه تائی چی به مراتب کمتر از گروه ورزش کششی بود‮.‬

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پزشکی امروز مراجعه نمایید.

 

تعداد بازدید : 1296

ثبت نظر

ارسال