شماره ۱۱۹۰

MRI مناسب دستگاه‌های قلبی

پزشکی امروز

MRI مناسب دستگاه‌های قلبی

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
پزشکی امروز

تا زمانی که پروتکل‌ایمنی دنبال‌شود، تصویربرداری MRI حتی برای بیمارانی‌که دارای پیس‌میکرهای Legacy یا دفیبریلاتورهای کاردیوکانورتر(ICDs) می‌باشند که گفته می‌شود برای MRI مناسب نیست نیز ایمن می‌باشد.

به گفته سامان نظریان (دارای MD و PhD از دانشکده پزشکی‌پرلمان در دانشگاه پنسیلوانیا)، مهمترین اتفاقی که باید موردتوجه قرارگیرد Reset کردن دستگاه به حالت بک‌آپ بلافاصله پس‌از اسکن می‌باشد. این اتفاق در ۹بار از ۲۰۱۳ اسکن (۰/۴درصد) رخ‌داده که ۸بار آن ریست‌ها موقت بوده است.

یک‌مورد که در‌آن تنظیم مجدد دستگاه توسط برنامه‌ریزی مجدد درست نمی‌شد، هنگامی بود که بیمار پیس‌میکر‌Legacy داشت که کمتر‌از یک‌ماه از عمر باتری آن باقی‌مانده بود؛ در‌واقع دستگاه باید تعویض‌می‌شد.

محققان اظهارمی‌کنند: «اگر ریست به‌صورت روشن رخ‌دهد، دستگاه به‌حالت مهارکننده ضربان برمی‌گردد. بنابراین در بیمارانی که به ضربان وابستگی دارند، دستگاه می‌تواند به‌صورت موقت به‌دلیل تداخل الکترومغناطیسی ضربان را خاموش نموده و پایش الکتروکاردیوگرافی و پالس اکسی‌متری را تضمین‌کند. بنابراین اگر مهار ضربان سازی رخ‌دهد، اسکن می‌تواند متوقف‌گردد».

یک پروتکل ایمنی مشخص می‌گوید برای بیمارانی که وابسته به‌ضربان هستند؛ ضربان‌سازی به حالت غیرهمزمان‌شده، سوئیچ می‌گردد. ضربان‌سازی برای سایر بیماران درحالت تقاضا‌(On Demandy) قرارمی‌گیرد و عملکرد تاکی‌آریتمی غیرفعال می‌گردد.

زمانی که پارامترهای دستگاه تغییر داده‌شد، ۱درصد از بیماران پس‌از رفتن بهMRI تا۵۰ درصد دارای افت دامنه موجP بودند.

در ۶۳درصد از بیمارانی که تا یک‌سال پیگیری شدند، هیچگونه رخدادجانبی مشاهده نگردید. بررسی دستگاه تا آن زمان نشان‌داد که فراوان‌ترین تغییرات (≥50‌درصد) عبارت بود از:

ـ کاهش دامنه موج P (۴درصد)

ـ افزایش دامنه موج P (۴درصد)

ـ افزایش آستانه تسخیر دهلیزی (۴درصد)

ـ افزایش آستانه تسخیر بطن‌راست (۴درصد)

ـ افزایش آستانه تسخیر بطن‌چپ (۳درصد)

محققان تاکید می‌نمایند: «هیچ‌یک از تغییراتی‌که در پارامترهای دستگاه  بلافاصله پس‌از MRI یا در دوران پیگیری درازمدت در هر بیمار رخ‌داد، آنقدر بزرگ نبود تا نتیجه‌ای داشته‌باشد که سبب اصلاح سیستم یا برنامه‌ریزی مجدد دستگاه گردد».

جمعیت بررسی آنها گروهی متشکل‌از ۱۵۰۹بیمار بود که تحت‌اسکنMRI  یک‌و‌نیم تسلایی که ‌ازنظر بالینی ضروری تلقی می‌شد قرارگرفتند، به‌رغم‌اینکه داشتن پیس‌میکر‌(۵۸ درصد) یا ICD (۴۲درصد) ضوابط‌FDA برای MRI مشروط را برآورده نمی‌نماید.  

به‌گفته محققان «در بررسی کوچکتر ما که پیش‌تر گزارش‌شد، وجود ارتباطی میان تصویربرداری توراسیک و تغییراتی در آستانه تسخیر و سنجش درازمدت بطن‌راست را خاطر نشان نمودیم. اما در بررسی بزرگتر فعلی که در آن دوره پیگیری طولانی‌تر بود، ارتباطی میان منطقه تصویربرداری و تغییرات مخرب در پارامترهای دستگاه نشان‌داده‌نشد».

«ارتباط مخرب اصلی، کاهش بزرگتری در سنجش لید دهلیز راست‌و بطن راست بلافاصله پس‌از MRI با سیستم‌هایICD می‌باشد تا با پیس‌میکرها و همینطور یک کاهش بزرگتر که در سنجش بلند‌مدت لید در بطن‌راست باطول لید بیشتر نسبت به لیدکوتاه‌تر رخ‌داد».

مضافاً  اینکه این آنالیز شامل بیمارانی بود که انواع زیادی از دستگاه‌های قلبی (Cardiac Devices) داشتند، بنابراین تعداد کمی از هرنوع پیس‌میکر یا ICD در‌این‌بررسی گنجانده شده‌بود. همچنین ۲۰درصد ازبیماران قابل‌پیگیری نبودند که محدودیت اصلی این بررسی محسوب‌می‌شود.

Ref

Magna safe Registry

تعداد بازدید : 2394

ثبت نظر

ارسال