شماره ۱۱۷۹

تشخیص شایع بدهید اما به شایعات توجه‌نکنید

دکتر عبدالحمید‌حسابی - جراح

تشخیص شایع بدهید اما به شایعات توجه‌نکنید

به یاد بزرگمرد جامعه پزشکی ایران پروفسور یحیی عدل

چهارشنبه 11 بهمن 1396
پزشکی امروز

درس و خاطره‌ای از روانشاد پرفسور یحیی‌عدل اسطوره جراحی ایران، به مناسبت روز ۱۴بهمن‌ماه، سالگرد وفات ایشان:

به‌یاد دارم که در دوران دانشجویی دانشکده‌پزشکی دانشگاه‌تهران، در یکی‌از جلسات امتحان جراحی‌عمومی، خود آقای پرفسور‌عدل از دانشجویان امتحان‌ می‌گرفتند؛ دانشجوی اول که وارد جلسه شد، به فاصله کمتراز یک‌دقیقه با رنگ‌پریده خارج‌شد و گفت: نمره ردی گرفتم! دانشجویانی که او را دوره کرده بودند پرسیدند که چه پرسش و پاسخی شد؟ جواب دارد پرفسور پرسید لطفاً عوارض کیست‌تخمدان را شرح‌دهید! که گفتم عوارض کیست‌تخمدان عبارتند‌از: سرطانی‌شدن کیست و... که بلافاصله نمره ردی در کارنامه‌ام گذاشتند و گفتند بفرمایید! نمی‌دانم چه شد که چنین شد؟

دانشجوی دوم وارد شد؛ او نیز به فاصله کوتاهی با چهره‌ای عبوس و رخساری پریده‌رنگ خارج‌گردید و باز همگی او را دوره‌کردیم و پرسیدیم چه‌شد؟ گفت پرفسور پرسید عوارض کیست‌تخمدان را بگویید و تا شروع‌کردم که عوارض کیست‌تخمدان عبارتنداز: اول پاره‌شدن و خونروی کیست، علت دوم هنوز از دهانم خارج نشده بود که نمرة ردی در کارنامه‌ام ثبت‌شد.

دانشجوی سوم نیز به همین منوال رفت و برگشت و نمره ردی گرفت. از او نیز پرسیده بود عوارض کیست‌تخمدان و دانشجو جواب داده بود این عوارض عبارتند‌از: عفونت داخل‌کیست و... که عارضه بعدی عنوان‌نشده، نمره ردی گرفت.

میان دانشجویان ولوله درگرفت که چه اتفاقی افتاده؟ نکنه خدای ناکرده استاد دچار مشکلی شده است که با شنیدن یکی‌از عوارض کیست بدون اینکه اجازه‌دهد عارضه بعدی نام‌برده شود، نمره ردی داده است؟

اما دانشجوی چهارم که وارد شد، به فاصله نیم‌دقیقه با قیافه بشاش و خندان خارج شد و گفت بچه‌ها نمره بیست گرفتم. همگی یک صدا پرسیدیم چه پرسش و پاسخی شد؟ گفت پرسش همان بود و تا من گفتم عوارض کیست‌تخمدان عبارتند‌از: پیچ‌خوردگی و... هنوز کلام تمام نشده بود که نمره بیست در کارنامه‌ام گذارده شد.

همگی در حیرت بودند که تمامی پاسخ‌ها درست شروع شده بود، پس چرا یکی نمره ۲۰گرفت و دیگران رد شدند؟... مدتی طول‌کشید تا دانشجوی بعدی را صدا‌کنند...

و در‌ این مدت دانشجویان مشغول بحث‌و‌جدل بودند که پرفسور عدل از جلسه خارج‌شد و با همان لبخندی که همیشه بر لب داشت به میان دانشجویان آمد و گفت حتماً پیش خودتان گفته‌اید که فلانی دیوانه شده‌است!  ولی عزیزانم این نیز یک نوع  درس بود که منِ معلم در روز امتحان به شما دادم، آن هم به طریقه‌ای که هیچ‌وقت فراموش نکنید!

تمام آنچه که شما عزیزان گفتید صحیح بود ولی همیشه باید به شایع فکر‌کرد و در‌این‌مورد باید بگویم که شایعترین عارضه کیست‌تخمدان، همان است که دوست آخرین شما گفت؛ تورسیون یا پیچ‌خوردگی شایع‌ترین عارضه کیست‌تخمدان است و مابقی با فاصله زیاد در جایگاه‌های بعدی قرار‌دارند. من سه ‌دانشجوی پیشین را خواهم بخشید ولی یادتان بماند که هروقت در موضوعات‌پزشکی صحبت یک، دو، سه... مطرح‌می‌شود، مانندتشخیص‌های بیماری، علل بیماری، عوارض‌بیماری، درمان‌های بیماری و... همیشه عادت‌کنید که با شایع‌تر آغازکنید، چه در گفتار و چه در نوشتار.

شایع فکر‌کنید تا کمتر اشتباه‌نمایید.

تعداد بازدید : 846

ثبت نظر

ارسال