شماره ۹۴۶

ویروس یاخته مرکل

ویروس یاخته مرکل

مرکل سل کارسینوم‌ها ‮‬merkel cell carcinoma‮‬ (باکوته نوشت‮)‬MCC‮ ‬درغالب موارد دربیماران ایمونوکامپرومایزد بیش از سایرین بروز می‌کند‮.

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392

 ‬بسیاری از موارد‮ ‬ MCC‮‬ دارای ژنوم ویروسی برای مرکل سل پلیوماویروس‮‬‭(‬MCPyV‭)‬‮ ‬در‮ ‬DNA‮‬تومور است که محتملاً‮ ‬نتیجه‌ی عفونت با خود‮‬MCPyV‮ ‬است‮. ‬MCPyV DNA‮ ‬از طریق کلون با تومور یکی می‌شود وموتاسیون‌ها و دلشن‮ (‬حذف‮)‌‬های ژن بحرانی حاکم بر آنتی‌ژن‮ ‬T‮ ‬بزرگ‮‬MCPyV‮ ‬به وجود می‌آورد‮. ‬چند گروه بررسی‌کننده‮‬ MCPyV DNA‮‬ (با واکنش زنجیر پلیمراز‮)‬یا آنتی‌ژن‮‬T‮‬ بزرگ یا هر دو را درقریب به80٪‮ ‬نمونه‌های بافت‌‮‬MCC‮‬ ثابت شده در فرمالین و آغشته به پارافین مورد تجسس قرارداده‌اند‮. ‬آیا20٪‮ ‬باقیمانده‌ی تومور هم درنتیجه‌ی‮ ‬MCPyV‮‬ یافته نشده ایجاد شده‌اند یا علت‮ ‬غیرویروسی دارند؟
محققان اخیراً‮ ‬تلاش کرده‌اند حساسیت تشخیص‮‬MCPyV‮‬ را در تومورهای‮‬MCC‮‬ با آنتی‌‌بادی‌های جدیدی افزایش دهند که با ایمونوهیستوشیمی قادر به تشخیص آنتی‌ژن‮ ‬T‮ ‬بزرگ هستند‮. ‬این محققان ‮ ‬75‮‬مورد تومور ‮‬MCC‮ ‬آرشیو شده از‮ ‬60‮‬بیمار را بررسی کرده اند که به دو روش رنگ‌آمیزی شده و با آنتی‌بادی‌های منوکلونال موشی اختصاصی برای‮‬MCPyV‮ ‬  آنتی‌ژن‮ ‬T‮ ‬بزرگ مشخص شده بودند‮. ‬بایک آنتی‌بادی در‮ ‬97٪‮ ‬نمونه‌ها ویروس تشخیص داده می‌شد ولی سبب رنگ‌آمیزی لنفوسیت‌ها یا سایر تومورهای عصبی جلدی یا سلول‌های سرطان‮ ‬کوچک ریه نمی‌گشت‮. ‬با‮ ‬PCR‮ ‬در‮ ‬100٪‮ ‬بیوپسی‌ها با استفاده از پرایمرها و پروب‌ها موارد ‮‬MCPyV  DNA‮‬ تشخیص داده شد‮. ‬درتشدید‮ ‬PCR‮‬ کمیتی،انواع کاملاً‮ ‬متفاوت تعداد رونوشت‮‬ MCPyV  آشکارشد‮.‬

J Clin Invest 2012‭ ‬Dec 3‭;‬122:4645

تعداد بازدید : 1935

ثبت نظر

ارسال