شماره ۱۱۵۸

ارتباط نوشیدنی‌های انرژی‌زا با تغییرات قلبی

پزشکی امروز

ارتباط نوشیدنی‌های انرژی‌زا با تغییرات قلبی

نوشیدن یک ‌نوشیدنی با حجم بالایی از انرژی در‌مقایسه با یک ‌نوشیدنی کنترلی حاوی همان ‌میزان کافئین، بیشتر منجر به‌تغییرات قلبی‌ فشارخون و قلب می‌گردد. براساس

جمعه 12 مرداد 1397
پزشکی امروز

نوشیدن یک ‌نوشیدنی با حجم بالایی از انرژی در‌مقایسه با یک ‌نوشیدنی کنترلی حاوی همان ‌میزان کافئین، بیشتر منجر به‌تغییرات قلبی‌ فشارخون و قلب می‌گردد. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، در ۲ساعت پس‌از شروع کارآزمایی، آن‌عده از افرادی‌که در دسته نوشیدنی انرژی‌زا قرارداشتند، در مقایسه با‌آنهایی که دردسته نوشیدنی‌حاوی کافئین قرارداشتند، تغییر قابل‌توجه بالاتری را درفاصله‌QT ترمیم‌شده و اندازه‌گیری‌رپولاریزاسیون‌‌قلبی (۰/۴۴میلی‌ثانیه درمقابل ۱۰/۴میلی‌ثانیه، P=0.02) نشان‌دادند.

پزشکان نشریه انجمن قلب آمریکا (JAHA) بیان‌می‌دارندکه: «براساس این شواهد مقدماتی در جوانان، بزرگسالان سالم، افرادی بافشارخون بالا، وضعیت حاد قلبی و یادیگر مسائل مربوط به‌سلامتی، بهتراست‌تازمان‌کسب‌اطلاعات‌بیشتردرمورد اثرات ‌منفی این نوشیدنی‌ها برسلامت قلب، بااحتیاط آنها را مصرف‌کنند و یا از نوشیدن آنها اجتناب‌نمایند».

«خبر بد این است که احتمالاً نوشیدنی‌های انرژی‌زا دارای عوارض‌ کوتاه‌مدت برسیستم قلبی‌عروقی هستند، اگرچه بعیداست که ‌سبب بروز عوارض‌جانبی جدی در افراد جوان و سالم ‌شوند.»

محققان ازطریق ایمیل‌و‌آگهی درمحدوده بین سال‌های ۲۰۱۳ ‌تا‌۲۰۱۴، ۱۸شرکت‌کننده (۱۲مرد و ۶زن) ازنیروی‌هوایی‌آمریکا را انتخاب‌کردند. تمام شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی برای‌دریافت ۳۲oz از یک‌نوشیدنی انرژی‌زای تجاری دردسترس و یک‌نوشیدنی کنترلی انتخاب‌شدند‌که ‌هر‌دو حاوی ۳۲۰میلی‌گرم کافئین‌بودند. پس‌از گذران یک ‌محدوده ۶روزه، نوشیدنی شرکت‌کنندگان تعویض‌شد.

محققان، ECG و اندازه‌ فشارخون محیطی و فشارخون‌مرکزی را درابتدا و ۱، ۲، ۴، ۶ و ۲۴ ساعت پس‌از مصرف‌نوشیدنی جمع‌آوری‌کردند.

محققان‌دریافتندکه‌تغییرات‌درفواصلQT ترمیم‌شده بین دوگروه و پس از ۲ساعت متفاوت بود، اما در دیگر نقاط‌زمانی تفاوتی‌نداشت.

درحالی‌که درابتدا هر دوگروه افزایش‌های مشابهی در فشارخون سیستولیک نشان‌دادند، اما دردسته نوشیدنی انرژی‌زا، تفاوتی‌معنی‌دارپس‌از ۶ساعت آشکارشد، اما این‌تفاوت دردسته نوشیدنی‌حاوی‌کافئین وجودنداشت (4.72mmHg درمقابل 0.83mmHg، P=0.01).

به‌علاوه محققان‌پس‌از ۶‌ساعت، کاهش قابل‌توجهی را درشاخص افزایش مبنای تنظیم‌شده دسته نوشیدنی انرژی‌زا، درمقایسه بادسته نوشیدنی‌حاوی‌کافئین‌ اظهارداشتند (۳/۲۷ درمقابل1.50،P=0.02). درضربان قلب، فشارخون دیاستولیک‌محیطی، فشارخون سیستولیک‌مرکزی و فشارخون دیاستولیک‌مرکزی در هرنقطه‌ای اززمان، در بین‌این دوگروه تفاوتی مشاهده‌نشد (P>0.07).

این یافته‌ها نشان‌می‌دهند که مواد‌تشکیل‌دهنده‌ای به‌غیر از کافئین، ممکن‌است سبب ایجاد‌ برخی از ‌عوارض تغییر فشارخون شوند، اما این‌موضوع نیازمند ارزیابی‌های بیشتری می‌باشد. محدودیت‌های‌بررسی شامل‌عدم وجود یک دارونمای‌واقعی بود و به‌نظر تنها نتایج‌مربوط به‌گروه کافئین قابل‌توجه بود.

عواملی مانند اندازه‌کوچک‌نمونه، احتمال‌اینکه نتایج این‌بررسی یک ‌یافته «تصادفی»باشد را افزایش‌می‌دهد.

این نتایج سودمندبوده و به‌عنوان فرضیه‌ای برای بررسی‌های قوی‌تر و بزرگتر به‌منظورارزیابی اثرات واقعی نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر رپولاریزاسیون‌قلبی (فاصله QT در ECG) و فشارخون محیطی به‌کارمی‌آیند.نوشیدنی‌های انرژی‌زای مختلف باموادتشکیل‌دهنده شیمیایی یا گیاهی متفاوت، ممکن‌است اثرات متفاوتی بر سیستم قلبی‌عروقی داشته‌باشند.

ما نمی‌توانیم تحقیقات این‌گروه را بدون وجود مدارک و شواهد مستحکم‌بپذیریم و نیز نمی‌توانیم بگوییم‌که داروهای‌گیاهی/طبیعی همیشه‌بی‌خطر هستند. بررسی‌های بیشتری نیازاست و نباید این نتایج را با افراد میانسال سالم و یا افراد مسن مبتلا به بیماری قلبی قیاس‌کنیم.

Ref: Journal of the American Heart Association, 2017

تعداد بازدید : 334

ثبت نظر

ارسال