شماره ۱۰۳۳

تفاوت‌های قومیتی ژن COMT

مهندس پری‌سیما بهبهانی- دکتر رضا کاظمی نژاد - دکتر علی‌محمد فروغمند- مهندس لیلا احمدی (ژنتیک)

تفاوت‌های قومیتی ژن COMT

در مطالعه مورد شاهدی حاضر احتمال همراهی بین اختلال اسکیزوفرنیا  و اختلال خلقی دو قطبی  با دو پلی مورفیسم تکنوکلئوتیدیrs4680 و  rs165599  با قومیت در جمعیت جنوب غرب ایران مورد بررسی قرارگرفته است.

اختلالات سامانه مرکزی عصبی سومین مشکل سلامتی در کشورهای توسعه یافته می‌باشند. ازجمله اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دوقطبی از نمونه‌های وابسته به اختلالات مزمن، پرهزینه و سنگین برای اجتماع و خانواده هستند. اختلال اسکیزوفرنیا یک بیماری پیچیده و بسیار ناتوان‌کننده روانی است که تقریبا 1‌درصد از کل جهان را در‌بر‌گرفته است. میزان شیوع اختلال دو‌قطبی 1‌تا‌2‌درصد در کل جهان گزارش شده‌است.

طبق معیارهای DSM-IV-TR تعداد 100 فرد مبتلا به اختلال خلقی دو‌قطبی و 100 فرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا و با استفاده از پرسشنامه GHQ نیز 127‌فرد سالم به‌عنوان کنترل انتخاب شدند. نمونه‌ها از‌نظر جنسیت و قومیت همسان‌سازی شدند. فراوانی پلی‌مورفیسم‌ها با استفاده از روش PCR-RFLP مورد‌بررسی قرارگرفت. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های رگرسیون لجستیک و کای‌اسکوئر منتل هنزل آنالیز شدند.

همراهی بین هر‌دو پلی‌مورفیسم و هردو بیماری به‌طور جداگانه بررسی‌شد که فقط در ارتباط با rs165599  و اختلال خلقی دوقطبی و قومیت همراهی نشان‌داده شد ولی در ارتباط با rs165599 و SCZ و همینطور rs4680 با هر‌دو اختلال، قومیت عرب و غیر‌عرب تفاوت چشمگیری را نشان ندادند.

نتیجه آنکه در جمعیت اسکیزوفرنیا مطالعه‌شده، قومیت عرب و غیر‌عرب تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای را از‌نظر دو پلی‌مورفیسمrs4680 و‌rs165599 نشان ندادند و همینطور بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو‌قطبی و rs4680. درحالی‌که تفاوت قومیتی در مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی و rs165599 قابل‌ملاحظه بود و قومیت و ژنوتیپ در rs165599  در مبتلایان به اختلال خلقی دو‌قطبی همراهی نشان‌دادند.

 

 

تعداد بازدید : 982

ثبت نظر

ارسال