شماره ۱۰۴۰

اولتراسونوگرافی با فشرده‌سازی دو نقطه برای رد DVT کافی نیست

پزشکی امروز

می‌دانیم که اولتراسونوگرافی با فشرده‌سازی دو‌نقطه‌ی جدا از یکدیگر برای تشخیص لخته‌های موجود در وریدهای فمورال مشترک و پوپلیتئال برخی‌از ترومبوزهای وریدهای عمقی اندام تحتانی (DVTs) را نشا‌ن‌نمی‌دهد. پژوهشگران برای تعیین کمیت نرخ این اشتباه به‌صورت گذشته‌نگر به مطالعه‌ی بیمارانی پرداختند که در دوره‌ای 6 ساله در‌یک بخش اورژانس تحت اولتراسونوگرافی کامل پا قرار‌گرفته بودند.

از 2451‌بیمار مشکوک به (DVT، 362 (15% مورد دارای DVT تشخیص داده شدند و 6% از این بیماران ترومبوز جدا شده در وریدهای پروگزیمالی غیراز وریدهای فمورال مشترک و پوپلیتئال داشتند.

Ann. Emerg . Med. 20 Nov. 2014

  

تعداد بازدید : 866

ثبت نظر

ارسال