شماره ۱۰۴۳

بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) (۱۴)

دکتر اسماعیل ذوقی - دامپزشک - طب پیشگیری

شناسایی سویه غیر معمول بروسلا(BO2) از بیوپسی ریه بیمار مبتلا به پنومونی مزمن

آزمایــش‌های ‌حسـاسیــت به آنتی‌بیوتیک‌ها:

الگوی حساسیت ضدمیکروبی سویه BO2 با مجموعه‌ای از ۹۳گونه دیگر بروسلا (۷۴ بروسلا ملی‌تنسیس، ۱۴‌بروسلا سوئیس و ۵ بروسلا آبورتوس) همراه با سویه BO1T مورد مقایسه گرفته‌است. هر‌دو سویه BO1T و BO2 الگو‌های MIC بسیار مشابهی با تمامی سویه‌های رفرانس بروسلا نشان‌داده‌اند‌(جدول۱). سویه‌های BO1T و BO2 در محیط براس‌مولر‌ـ هینتون (CAMHB) بعداز ۲۰‌ساعت گرمخانه به‌خوبی رشدکرده، در‌حالیکه دیگر گونه‌های بروسلا(به‌عنوان مثال، بروسلا آبورتوس بروسلا ملی‌تنسیس، و بروسلا سوئیس) در این محیط به خوبی رشد نکرده و برای آزمایش MIC به ۴۸‌ساعت گرمخانه در‌محیط بروسلا براساس نیاز دارنـد.  مشخصات فنوتیپی استاندارد، ازجمله الگوهای حساسیت ضدمیکربی، مؤید آن است که سویه BO2 کاملاَ به سویه‌BO1T گونه بروسلا اینوپیناتا نسبت به گونه‌های کلاسیک بروسلا شباهت دارد.


مشخصات ملکولی:

در بررسی روش‌های جدید مولکولی، الگوی DNA ژنومی سویهBO2 تقریباَ مشابه سویه BO1T و گونه‌های کلاسیک بروسلا، ازجمله بروسلا اوویس (ATCC 25840) بوده‌است. در بررسی مقایسه‌ای ترادف ژن 16srRNA سویه‌های BO1T ،BO2 و دیگر سویه‌های بروسلا و آکروباکتروم، تشابه بیشتر دو سویه BO1T و BO2 نشان داده شده‌است. طول کامل ژن16srRNA معادلbp ۱/۴۱۲ برای سویه BO2 بوده و در‌مقایسه با BO1T، گونه‌های رفرانس آکروباکتروم و گونه‌های بروسلا همانندی100٪ ترادف ژن16srRNA سویه‌BO2 با سویه‌BO1T و۹۹/۶٪ همانندی با دیگر گونه‌های مورد تأیید قرارگرفت(جدول۲).

میزان درصد همانندی مقایسه‌ای براساس آنالیز pair -wise پنج ژن BO2 و BO1T و گونه‌‌های کلاسیک بروسلا با استفاده از MEGA4 *

BO2 genes           B.inopinata BO1T(%)      Brucella Spp(%)
16srRNA                       ۱۰/۰                                 99/6
RecA                             ۹۸/۲                                99/2
MLSA                            ۹۸/۷                         98/3-98/6
omp2a                            ۹۹/۰                        85/4-98/4
omp2b                           ۹۵/۳                         83/8-95/3

*تیلرو همکاران (2010)                 جدول۲

 در بررسی ژن‌های پورین غشای خارجی(omp2b و omp2a) سویه‌هاBO2 و BO1T  و مقایسه با دیگر گونه‌های بروسلا، ژن‌های omp2a وomp2b سویه‌BO2 همانندی ۸۴/۶٪ با یکدیگر داشته و به BO1T و سویه آتیپیک ۸۳ تا۲۱۰ بروسلاسوئیس بسیار نزدیک می‌باشند. ژنomp2a سویه‌BO2 تنها1٪ از ژن omp2a سویه BO1T تفاوت دارد. ژن lomp2b اختلاف بیشتری داشته و سویه BO2 همانندی به‌ترتیب ۹۵/۳% و ۹۴/۱٪ باBO1T و سویه ۸۳تا۲۱۰بروسلا سوئیس نشان‌می‌دهد (جدول۲). براساس هومولوژی ژن‌های omp2a و omp2b سویه‌های BO2،BO1T و210-83 بروسلا سوئیس، این سویه‌ها یک زیرگروه پایدار را تشکیل داده‌اند.

ژن rec A (948bp) سویه BO2 با دیگر سویه‌ها شامل‌BO1T و گونه‌های کلاسیک بروسلا (8گونه) و چندین‌گونه آکروباکتروم مورد مقایسه قرار‌گرفته‌است در درون جنـس بــروسلا، ژن‌rec‌A‌ همانندی100٪ نوکلئوتید را در بین گونه‌های مختلف نشان‌می‌دهد. جالب توجه آن که ترادف نوکلئوتیدی recA سویه BO2 همانندی‌۹۹/۲٪ با جانشینی 8نوکلئوتید دارد. باوجود این، ژن recA سویه BO2 همانندی کمتری (۹۸/۲٪) با اختلاف 17‌نوکلئوتید درمقایسه با BO1T  دارا می‌باشد. بررسی فیلوژنتیک سویه‌های BO1T و BO2 در مقایسه با دیگر گونه‌های بروسلا و آکروباکتروم نشان داده که گونه‌های بروسلا، ازجمله BO2 و BO1T ، مشابه‌گونه‌های آکروباکترم با تقریباَ ۸۵٪ همانندی می‌باشند.
ژنوم‌هایBO1T و BO2 دارای ۳۲‌مورد SNPs مشترک بوده درحالی‌که سویه BO1T حاوی ۳۰سویه BO2 تعداد ۲۶ نوکلئوتید متفاوت داشته که بیشتر دوگونه را متمایز می‌سازد.

 

تعداد بازدید : 845

ثبت نظر

ارسال