شماره ۱۰۴۲

بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) (۱۳)

دکتر اسماعیل ذوقی - دامپزشک - طب پیشگیری

شناسایی سویه غیر معمول بروسلا(BO2) از بیوپسی ریه بیمار مبتلا به پنومونی مزمن

مقدمه:

بروسلوز بیماری زئونوتیک ناشی‌از اعضای جنس بروسلا بوده، ‌که در‌حال‌حاضر براساس بیماریزایی، میزبان طبیعی ترجیحی و مشخصات فنوتیپی چندین گونه: بروسلا آبورتوس (گاو)، بروسلا ملی‌تنسیس (گوسفند و بز)، بروسلا سوئیس ‌(خوک)، بروسلاکنیس (سگ)، بروسلا اوویس (قوچ)،بروسلانئوتومه‌(موش‌صحرایی)، بـروسلاستی‌وبـروسلاپینی‌پــدیالیس (پستانداران ‌دریایی) و بـــروسلامیکروتی (نوعی موش‌‌صحرایی) را شامل می‌شوند.‌ اخیراَ، گونه جدید بروسلا اینوپیناتا در ارتباط با عفونت انسان به‌عنوان جدیدترین عضو از جنس بروسلا شناخته‌شده است‌.‌

در اوایل سال 1985 بررسی‌های هیبریدیزاسیون ژنوم کامل بروسلاها میزان بالای همانندی ژنتیکی بین گونه‌های بروسلا را نشان داد، که به پیشنهاد گونه نان‌اسپسیفیک(Non Specific) تمامی اعضای جنس بروسلا با بروسلا ملی‌تنسیس به‌عنوان گونه‌ی اصلی و تمامی دیگر گونه‌ها به مثابه زیر گونه‌ها و بایووارها منجر گردید. باوجود این، در ارتباط با قابلیت پذیرش محدود مفهوم یک گونه‌ای، طبقه‌بندی قراردادی گونه‌های بروسلا براساس مشخصات فنوتیپی به‌وسیله‌ی زیرکمیته طبقه‌بندی بروسلا در سال2006 دوباره مورد تائید قرارگرفت.

بروسلا‌ها پاتوژن‌های داخل سلولی اختیاری بوده که بسیاری از اعضاء و بافت‌های نرم، ‌ازجمله غدد پستان را آلوده می‌سازند. غالباَ، ‌عفونت به سقط‌جنین، کاهش تولید شیر و مرگ جنین منجر می‌شود. عمدتاَ بروسلوز در انسان به‌وسیله‌ی بروسلا ملی‌تنسیس، بروسلا آبورتوس، بروسلا‌سوئیس و گاهی بروسلاکنیس ایجاد شده و معمولاً با مصرف فرآورده‌‌های لبنی غیرپاستوریزه، گوشت‌خام حیوانات آلوده و تماس با بافت‌های عفونی حیوانات یا انتقال آزمایشگاهی مرتبط می‌باشد. بروسلوز انسان عفونت مزمن ناتوان‌کننده با تصویر بسیار وسیع بالینی و آلودگی بالقوه تمامی اعضای اصلی، از‌جمله ریه‌ها با نشانی‌های متنوع تنفسی، می‌باشد. عفونت‌های تنفسی ناشی‌از گونه‌های بروسلا تظاهرات نادری با گزارش‌های توصیفی آبسه‌های چند کانونی یا ندول‌ها، آدنوپاتی متمرکز و هموراژی و تجمع مایع در فضای جنب، و درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها و برداشتن بخشی‌از ریه بوده‌اند. اکثر موارد بروسلوز ریوی در کشاورزان شاغل در نقل و انتقال گوشت‌آلوده یا مسافران مصرف‌کننده‌ی گوشت‌خام آلوده یا فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه در مناطق آندمیک بروسلوز اتفاق می‌افتد.

درمورد اخیر باسیل کوکوئید غیرمعمول گرم منفی، غیرمتحرک شبه بروسلا (BO2) از بیوپسی ریه مرد بیمار 52‌ساله در استرالیا با تاریخچه‌ی پنومونی مخرب مزمن جدا و شناسایی شده‌است. بیمار مسافرت‌های وسیع جهانی داشته اما هرگونه فاکتورهای مخاطره‌آمیز متداول مرتبط با برسلوز را انکار نمود. هر‌دونوع مشخصات بیوشیمیایی و مولکولی سویه BO2 تشابه بی‌نظیری با سویه بروسلا اینوپیناتا (BO1T) مرتبط با زخم پیوندپستان خانم71‌ساله از پورتلند، اورگون، ‌با علایم بالینی بروسلوز داشته است.

مشخصات فنوتیپی:

سلول‌های‌BO2 روی محیط‌های متداول بروسلا‌ها در 35تا37درجه سانتیگراد با یا بدون گاز CO2  به‌مدت 24‌تا‌48 ساعت به‌طور کروی، ‌محدب، ‌اسموس و مات رشد می‌کنند. باکتری‌ها گرم منفی بوده، عموماَ به‌طور یکنواخت رنگ‌گرفته و به‌شکل کوکوئید تا میله‌های کوتاه کورینه فرم مشاهده می‌شوند. ‌گونه‌های سویه BO2 دامنه‌ای از اشکال نقطه‌ای تا قطر۱/۵‌میلیمتر داشته و پرگنه‌های موکوئیدی، غیر‌متحرک در مک‌کانگی آکار می‌باشند. اکسیداز و کاتالاز مثبت بوده، ‌احیا نیترات با تولید گاز آشکار شده و تولید اوره‌آز به‌سرعت (کمتر‌از 5‌دقیقه) اتفاق می‌افتد.‌ تولید گاز هیدروژن سولفید(H2S) با رنگ خاکستری تیره کاغذ آغشته به استات سرب مشخص می‌شود. کشت‌های بعدی پرگنه‌های انفرادی الگوی مشابهی داشته و وامنش همولیتیک در‌محیط آگار و خون‌دار طی یک شب در گرم‌خانه 37‌درجه سانتی‌گراد مشاهده نمی‌شود. سویه‌های BO2 در حضور رنگ‌های تیونین (رقت‌های یک بیست‌و‌پنج هزارم، یک پنجاه هزارم و یک صدهزارم) و فوشین بازیک(یک پنجاه هزارم و یک صدهزارم) در خلال 24 تا 48 ساعت رشد می‌کنند. هردو‌نوع آزمایش‌های آکریفلاوین وتشکیل ژل منفی بوده‌اند. باوجود این، تلاشی(لیز) به‌وسیله‌ی فاژ اختصاصی تی‌بی‌لیزری (Tb) درد و رقت روتین تست و چهار برابر آن (4XRTD و 1X) ناقص می‌باشد (28،8،7). آگلوتیناسیون سلول‌هایBO2 با هر‌دو آنتی‌سرم‌های M (ملی‌تنسیس) و A (آبورتوس) بسیار ضعیف بوده‌است.

تعداد بازدید : 936

ثبت نظر

ارسال